Przejdź do sekcji:
Logotypy_poziom

Działanie 5.5 Adaptacyjność pracodawców i pracowników

5

O projekcie

Jeśli chcesz podnieść swoje kwalifikacje lub kompetencje zawodowe to trafiłeś w dobre miejsce. Skorzystaj ze szkolenia które będzie dofinansowywane z Unii Europejskiej. Jest to produkt oferowany przez podlegające samorządowi województwa opolskiego Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki skierowany do opolskich pracodawców i ich pracowników.

Dofinansowanie jest przyznawane w ramach projektu "Adaptacyjność pracodawców i pracowników". Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego na lata 2021-2027. 

W ramach projektu pracodawcy z województwa opolskiego będą mogli otrzymać dofinansowanie na poziomie 80% do usług rozwojowych realizowanych za pośrednictwem BUR w wysokości średnio 9 500,00 zł na osobę w celu podniesienia lub nabycia swoich kompetencji lub kwalifikacji i do 50 000,00 zł na pracodawcę.

Wartość projektu: 6 159 615,00 zł

Wartość  EFS +: 4 998 960,25  zł

Realizacja

Realizacja finansowa 17 lipca 2023 r. - 31 lipca 2025 r. 

Realizacja rzeczowa 17 lipca 2023 r. - 30 czerwca 2025 r

 • Limit do wykorzystania dla jednego pracodawcy będzie wynosił 50.000 zł
 • Poziom dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej nie przekroczy 80% kosztu usługi, a średnia kwota dofinansowania jednego uczestnika wyniesie 9 500,00 zł.

 • Kursy i szkolenia mają się rozpoczynać nie wcześniej niż 26 lutego 2024 r.
 • Wnioski będą przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną (link do ePUAP ułatwiający procedurę będzie dostępny w momencie uruchomienia naboru).
 • Udział w naborze mogą brać pracodawcy (także jednoosobowych działalności gospodarczych) oraz ich pracownicy.
 • Warunkiem koniecznym jest znalezienie usługi szkoleniowej w Bazie Usług Rozwojowych - https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

Zakres projektu

Opis projektu: Projekt zostanie skierowany do pracodawców, których siedziba/oddział znajduje się na terenie województwa opolskiego oraz ich pracowników, którzy zamieszkują w myśl Kodeksu Cywilnego lub pracują w myśl Kodeksu Pracy na terenie województwa opolskiego.

Cel projektu: Celem projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji poprzez uruchomienie systemu popytowego umożliwiającego wsparcie szkoleniowe w ramach Bazy Usług Rozwojowych dla 78 podmiotów i ich pracownikom (406 osób w tym K: 205, M:201) z terenu województwa opolskiego. Pozostałe działania związane są z kampanią świadomościową oraz obsługa merytoryczną projektu.

Efekty/rezultaty projektu

Projekt „Adaptacyjność pracodawców i pracowników” zapewni nabycie wiedzy i umiejętności przez przedsiębiorców i ich pracowników, a także pozyskanie przez nich nowych kompetencji niezbędnych do budowania przewagi konkurencyjnej firm z województwa opolskiego. Z jednej strony projekt przyczyni się do rozwoju przedsiębiorczości i do zwiększenia konkurencyjności województwa opolskiego, z drugiej strony projekt umożliwi podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz bardziej efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich regionu. 

Gdzie znaleźć formularz zgłoszeniowy i regulamin?

Regulamin i formularz zgłoszeniowy oraz pozostałe dokumenty zamieszczone zostały poniżej.

Na co można dostać wsparcie?

W ramach projektu osoby dorosłe będą mogły starać się o dofinansowanie do kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje spośród szkoleń dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych PARP. Dofinansowanie to oferowane będzie w ramach refundacji. 

Na co nie można dostać wsparcia?

Wyłączenie z dofinansowania - czytaj w § 7 Regulaminu.

Jak sięgnąć po wsparcie, krok po kroku?
 • Znajdź intersujące Cię szkolenie/kurs/studia podyplomowe korzystając z Bazy Usług Rozwojowych PARP ( www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl), kończące się certyfikatem lub egzaminem i zarejestruj się w niej (utwórz Profil przedsiębiorcy na stronie BUR).
 • Wypełnij formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.ocrg.opolskie.pl wraz z kompletem niezbędnych załączników i złóż przez ePUAP. Elektroniczna aplikacja przyspieszy procedurę weryfikacji.  
 • Skontaktuj się z organizatorem usługi i zarezerwuj sobie lub swoim pracownikom wstępnie miejsce, informując o tym, iż starasz się o dofinansowanie usługi oraz o tym, że konieczne będzie podpisanie dwustronnej umowy.
 • Po pozytywnej weryfikacji formularza zgłoszeniowego, podpiszemy dwustronną umowę pomiędzy Tobą a OCRG oraz nadajemy ID wsparcia, który posłuży jako identyfikator w BUR. Umowa określa szczegółowe zasady działania oraz sposoby i terminy płatności.
 • Po podpisaniu umowy wsparcia oraz nadaniu ID wsparcia, dokonaj rejestracji na wybraną usługę.
 • Weź udział w szkoleniu/kursie/studiach podyplomowych podnoszących Twoje kompetencje zawodowe. 

Co dalej? W jaki sposób się rozliczyć? 

 • Po skorzystaniu z usługi rozwojowej, dokonaj jej oceny zgodnie z SOUR na swoim koncie BUR.
 • Rozlicz się z Podmiotem świadczącym usługę rozwojowym, a następnie złóż do Operatora komplet dokumentów, na podstawie których dokonamy wpłaty na rzecz Beneficjenta.  

Wymagane dokumenty:

 • umowa o pracę lub zaświadczenie o zatrudnieniu 
 • załączniki dostępne poniżej 

Uczestnicy

Projekt zostanie skierowany do pracodawców, których siedziba/oddział znajduje się na terenie województwa opolskiego oraz ich pracowników, którzy zamieszkują w myśl Kodeksu Cywilnego lub pracują w myśl Kodeksu Pracy na terenie województwa opolskiego.

Preferencje w dostępie do usług mają:

 •  mikro i małe przedsiębiorstwa
 • pracodawcy zatrudniający osoby o niskich kwalifikacjach
 • pracodawcy kierujący pracowników na usługi szkoleniowe, które prowadzą do nabycia kwalifikacji
 • pracodawcy kierujący pracowników na usługi szkoleniowe związane z inteligentnymi specjalizacjami, branżami zidentyfikowanych jako kluczowe dla rozwoju regionu w obszarze zawodów deficytowych oraz kompetencjami ekologicznymi i cyfrowymi
5

Dodatkowe informacje

Ogłoszenia o naborze:

KOMUNIKATY: 

ARCHIWUM:

Szanowni Państwo, 
Operator – Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki informuje, że dnia 01 stycznia 2024 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE. L. z 2023 r. poz. 2831. Jednocześnie wskazujemy, iż zgodnie z art. 7 ust. 4 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE. L. z 2013 r. Nr 352, str. 1 z późn. zm.) – które utraciło moc dnia 31 grudnia 2023 r. -  Po upływie okresu stosowania niniejszego rozporządzenia wszelkie programy pomocy de minimis spełniające warunki określone w tym rozporządzeniu pozostają objęte niniejszym rozporządzeniem przez kolejne sześć miesięcy. Pomimo wygaśnięcia komentowanego Rozporządzenia prawodawca unijny przewidział 6 miesięczny okres przejściowy, umożliwiający stosowanie Rozporządzenia 1407/2013. Na dzień 26 lutego 2024 r. prawodawca krajowy nie dokonał aktualizacji rozporządzeń wydanych na podstawie delegacji z art. 30 ust. 4 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079), tj. występuje w nich wyłącznie odwołanie do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. Tym samym, do momentu zmiany rozporządzeń na gruncie krajowym, w 6 miesięcznym okresie przejściowym, do udzielania pomocy de minimis zastosowanie znajdują stare zasady, tj. wynikające z Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. Jednakże w przypadku dokonania zmian przez prawodawcę krajowego, do udzielania pomocy de minimis mogą znaleźć zastosowania nowe zasady, tj. wynikające z Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. Dla oceny powyższego istotny pozostaje bowiem dzień udzielenia pomocy (tj. np. dzień podpisania umowy o dofinansowanie). Mając na uwadze powyższe,w wyniku dokonanych oraz planowanych zmian legislacyjnych, niezbędnym stało się wprowadzenie zmian w Regulaminie. Dokument załączono na stronie internetowej Operatora.


Dodatkowo Operator informuje, iż po ogłoszeniu listy wniosków oczekujących, Wnioskodawcy przed podpisaniem umowy zostaną poproszenie o dostarczenie oświadczenia/zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis lub oświadczenia o nieuzyskaniu pomocy de minimis. W przypadku pomocy  de minimis należy wykazać pomoc, którą otrzymało się na realizacje przedmiotowego wniosku oraz każdą inną pomoc de minimis udzieloną Wnioskodawcy w okresie ostatnich trzech lat kalendarzowych. Oświadczenia/zaświadczenia dotyczące uzyskanej pomocy de minimis za ostatnie trzy lata należy przedłożyć także dla podmiotów powiązanych.


Dodatkowo Operator informuje, iż po ogłoszeniu listy wniosków oczekujących Wnioskodawcy zostaną poproszeniu o uaktualnienie terminów usług rozwojowych. Realizacja usługi rozwojowej może rozpocząć się najwcześniej w dniu następującym po dniu zawarcia umowy.

#FunduszeEuropejskie

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.