Przejdź do sekcji:

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

·         część z opublikowanych zdjęć, grafik i wykresów nie posiada opisu alternatywnego,

·         filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 05.08.2019

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 17.03.2023.

Oświadczenie sporządzono dnia 05.08.2019.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Łukasz Krawczyk, adres poczty elektronicznej l.krawczyk@ocrg.opolskie.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 774033634 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie, do której mają zastosowanie przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich pod adres: https://www.rpo.gov.pl/.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

45-075 Opole, ul. Krakowska 38
Tel.: 77 44 33 600
Faks: 77 44 33 609
E-mail: biuro@ocrg.opolskie.pl
Strona internetowa: https://www.ocrg.opolskie.pl/

Dostępność architektoniczna

Siedziba Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki jest zlokalizowana przy ulicy Krakowskiej 38 w Opolu:

 • z uwagi na brak dźwigu osobowego przy schodach wejściowych znajduje się dzwonek do przywołania pracownik Urzędu do obsługi ww. osoby,
 • o    istnieje możliwość skorzystania z krzesła transportowego (tzw. schodołazu) dla osób niepełnosprawnych.
 • o    na parterze wewnątrz obiektu, za wejściem do budynku, znajduje się tablica z informacją o lokalizacji biur i departamentów w obiekcie; na elewacji frontowej przy wejściu do budynku znajdują się tablice z nazwą instytucji,
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • w trakcie ewakuacji wyznaczone osoby spośród pracowników udzielą pomocy w opuszczeniu budynku osobom ze szczególnymi potrzebami,
 • przed budynkiem znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe przeznaczone dla niepełnosprawnych,
 • od poziomu parteru na wszystkie piętra osoby te mogą przemieszczać się windą przystosowaną do przewozu osób niepełnosprawnych.
 • w obiekcie (na 1 piętrze) znajduje się pomieszczenie WC przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami,
 • Nie posiadamy pętli indukcyjnych,
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • Istnieje możliwość zatrudnienia tłumacza języka migowego.

 

 Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

W celu zapewnienia należytej obsługi osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki określiło zasady dostępu do swoich usług, które są dostępne na stronie BIP Urzędu pod adresem: https://bip.ocrg.opolskie.pl/1419/

 

Więcej aktualności

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.