Przejdź do sekcji:

Politechnika Opolska

Powiat: Opolski
Gmina: Opole
Adres: ul. Prószkowska 76

O instytucji

Mocną stroną województwa opolskiego są specjalistyczne instytucje naukowo-badawcze działające w kluczowych dla regionu dziedzinach, w tym przede wszystkim jedyna uczelnia techniczna w regionie – Politechnika Opolska. Współpraca Politechniki Opolskiej z biznesem jest nieodzownym elementem rozwoju gospodarczego województwa oraz kraju, przynoszącym wymierne i długofalowe korzyści. Uczelnia od ponad 50 lat kształci przyszłych specjalistów, nie tylko w dyscyplinach typowo technicznych, jak budownictwo, mechanika i budowa maszyn, ale również humanistycznych (m. in. administracja), medycznych (fizjoterapia), czy ekonomicznych. Nieodzownym elementem działalności dydaktycznej Uczelni jest jednoczesne prowadzenie wielu badań naukowych oraz prac badawczo – rozwojowych, a także świadczenie szeregu usług specjalistycznych dla przedsiębiorstw.

Od 2018 r. na uczelni funkcjonuje Centrum Projektowe Fraunhofera dla Zaawansowanych Technologii Lekkich (FPC ALighT) – jednostka ogólnouczelniana utworzona w celu prowadzenia i koordynowania projektów badawczo – rozwojowych ukierunkowanych na przemysł, zwłaszcza w zakresie zaawansowanych technologii lekkich, a także do rozpowszechniania wiedzy. FPC ALighT ściśle współpracuje z inną jednostką Instytutu Fraunhofera – Fraunhofer IWU, zlokalizowaną w Zittau, Dreźnie oraz Chemnitz.

Politechnika Opolska posiada szeroką ofertę badawczo – wdrożeniową ulokowaną m. in. w dziedzinach budownictwa, paliw i energetyki, elektrotechniki, automatyki i robotyki, budowy maszyn, materiałoznawstwa, metalurgii, inżynierii i ochrony środowiska, inżynierii chemicznej, rolnictwa, ekonomii, a także rehabilitacji i fizjoterapii, świadcząc szeroki wachlarz usług możliwych do realizacji w ramach dotacji lub promesy (w zależności od stopnia złożoności czy wyspecjalizowania danej usługi).

Doświadczenie w świadczeniu usług na rzecz MSP

Pracownicy naukowi Politechniki Opolskiej posiadają szerokie doświadczenie w zakresie usług świadczonych na rzecz przedsiębiorstw. O jakości świadczonych usług świadczy liczba prac zleconych realizowanych przez PO na rzecz podmiotów zewnętrznych – w latach 2016-2020 wynosiła 303 prace, o łącznej wartości 8180028,53zł. O dużym doświadczeniu kadry naukowej PO świadczy realizacja w sumie ponad 100 projektów unijnych w ramach funduszy strukturalnych o łącznej wartości blisko 300 mln zł w latach 2004-2018 oraz projektów międzynarodowych. Ponadto w latach 2016-2020 realizowanych było 47 projektów badawczych współfinansowanych ze źródeł krajowych (programy Narodowego Centrum Nauki, tj. OPUS, Preludium, Miniatura, Sonata, itp.). Potwierdzeniem potencjału i doświadczenia PO jest też fakt, iż w latach 2017 -2019, w ramach działalności nauko - badawczej uzyskano 34 patenty.

Kadra naukowa Politechniki Opolskiej posiada szerokie doświadczenie w obsłudze sprzętów i urządzeń laboratoryjnych, wykorzystywanych do kreowania działalności naukowej nieodpłatnej, rozwoju know-how, opracowania patentów czy publikacji naukowych. PO nieustannie pozyskuje środki zewnętrzne na doposażenie laboratoriów w specjalistyczny sprzęt do prowadzenia badań naukowych (w tym odpłatnych prac zleconych ze strony przedsiębiorstw), zwiększając tym samym jakość oferowanych usług.

Politechnika Opolska od lat podejmuje liczne inicjatywy we współpracy z innymi sektorami gospodarki oraz sektorem publicznym na poziomie regionalnym, jak i krajowym. Do najważniejszych faktów potwierdzających dotychczasowe doświadczenie i zaangażowanie można zaliczyć:

  1. Konwent Politechniki Opolskiej liczący 14 przedstawicieli: zarządu województwa i miasta Opola, miasta Kędzierzyn-Koźle, członków opolskiej loży BCC oraz pracodawców z różnych branż,
  2. Uczelnia jest członkiem Klubu 150 (w ramach projektu Opolska Platforma Innowacji) skupiających największych pracodawców regionu, którzy zgłaszają zapotrzebowanie (np. w zakresie oferty badawczo-rozwojowej, edukacyjnej) i rozwiązania prowadzące do rozwoju firm/ tworzenia nowych miejsc pracy,
  3. Uczelnia od lat współpracuje z otoczeniem gospodarczym. Od 2016 r. PO podpisała 161 umów o współpracy z pracodawcami, w tym umowy dot. współpracy z pracodawcami w zakresie praktycznych elementów kształcenia tj. staży, praktyk, warsztatów.
  4. Na uczelni od 2013 r. prowadzone są zajęcia z przedsiębiorcami w formie wykładów (Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości) dla studentów ostatnich lat studiów - formuła wykładów zawarta jest w siatkach studiów i ma charakter sformalizowany.

Miarą pozycji naukowej Uczelni są kategorie przyznawane jej podstawowym jednostkom organizacyjnym – wydziałom. Kategorie ustalane w cyklach czteroletnich, stanowią pochodną działalności jednostek w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, zwłaszcza w zakresie ich aktywności i działalności naukowej oraz zastosowaniom praktycznym. Aktualnie wydziały Politechniki Opolskiej zajmują wysokie pozycje w kraju w rozwoju danej dyscypliny nauki i gałęzi gospodarki, mają uznaną pozycję międzynarodową oraz ich struktura kadrowa gwarantuje lepszą przyszłość.

Kluczowa kadra IOB

Kadrę naukową Politechniki Opolskiej w 2019 r. stanowiło 510 pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych, w tym 45 profesorów, 110 doktorów habilitowanych oraz 242 pracowników ze stopniem naukowym doktora.

Usługi na rzecz MSP mogą być świadczone poprzez bogatą kadrę naukową wydziałów:

•            Mechanicznego: 72 osoby, w tym 7 profesorów, 31 doktorów habilitowanych, 34 doktorów,

•            Budownictwa i Architektury: 50 osób, w tym 6 profesorów, 11 doktorów habilitowanych, 33 doktorów,

•            Inżynierii Produkcji i Logistyki: 76 osób, w tym 11 profesorów, 16 doktorów habilitowanych, 49 doktorów,

•            Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki: 91 osób, w tym 13 profesorów, 26 doktorów habilitowanych, 52 doktorów,

•            Ekonomii i Zarządzania: 48 osób, w tym 3 profesorów, 12 doktorów habilitowanych, 33 doktorów,

•            Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii: 59 osób, w tym 5 profesorów, 14 doktorów habilitowanych, 40 doktorów.

Kadra naukowa Politechniki Opolskiej posiada duże doświadczenie w zakresie wykonywania usług badawczych i specjalistycznych. Efektem działalności pracowników naukowych Uczelni jest wysoki dorobek publikacyjny będący jednocześnie miarą jakości prowadzonych badań i ekspertyz. W latach 2018-2020 wydano 2088 (w tym książek - 332, artykuły i rozdziały - 1756) publikacji, z czego 449 stanowiły publikacje w czasopiśmie wyróżnionym w Journal Citation Reports (JCR) oraz European Reference Index for the Humanities (ERIH) -, 320 –  publikacje recenzowane wymienione w części B wykazu MNiSW, 163 – publikacje w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej uwzględnionej w Web of Science.

Oferta instytucji

Rodzaje świadczonych/ oferowanych usług

Oferta usługowa Politechniki Opolskiej z podziałem na poszczególne wydziały uczelni, obejmuje następujące usługi o różnych stopniach specjalizacji:

Wydział Ekonomii i Zarządzania

usługi dostępne w ramach dotacji:

  • analiza rynków zagranicznych, opracowanie strategii ekspansji,

• opracowanie koncepcji wirtualizacji działalności przedsiębiorstwa,

• analizy dot. możliwości powstania i rozwoju sieci współpracy, w tym struktur klastrowych,

• analizy wymagające znajomości dokumentów strategicznych poziomu centralnego oraz regionalnego i lokalnego,

usługi dostępne w ramach wsparcia niefinansowego (promesa):

• opracowanie/aktualizacja strategii rozwoju, strategii marketingowej/biznes planu,

• przeprowadzenie analizy procesu świadczenia usług,

• opracowanie programu restrukturyzacji organizacji i wsparcie przeprowadzenia procesu,

• wsparcie przygotowania, wdrażania i rozliczania projektu współfinansowanego z funduszy europejskich,

• doradztwo w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi (motywacja, ocena pracownicza),

• opracowanie opisów stanowisk pracy, profilów kompetencyjnych oraz wartościowanie stanowisk pracy,

• prowadzenie szkoleń m.in. z zakresu: zarządzania projektami, zarządzania czasem, motywacji, komunikacji biznesowej i negocjacji, zarządzania różnorodnością,

• opracowanie i wdrożenie systemów kontroli zarządczej,

• opracowanie i wdrożenie narzędzi controllingu operacyjnego i strategicznego,

• opracowanie i wdrożenie metod zarządzania wartością przedsiębiorstwa,

• przeprowadzenie oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa,

• wycena przedsiębiorstwa,

• opracowanie/aktualizacja strategii/planu rozwoju,

• ekspertyzy ekonomiczno-finansowe w zakresie rachunkowości,

• analiza dostępności zewnętrznych źródeł finansowania projektów rozwoju lokalnego i regionalnego,

• statystyczna analiza danych zastanych,

• tworzenie narzędzi badawczych (kwestionariuszy ankiet i wywiadów) do badań sondażowych,

• analiza i raportowanie wyników badań,

• prowadzenie szkoleń z zakresu wybranych zagadnień prawnych – w szczególności: prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej, prawa europejskiego,

• doradztwo dotyczące postępowania administracyjnego przed organami administracji publicznej, przed sądami administracyjnymi, w sprawie techniki legislacyjnej,

• doradztwo dotyczące aktów prawa miejscowego, delegowania pracowników w ramach transgranicznego świadczenia usług, wolności działalności gospodarczej w polskim prawie konstytucyjnym,

• prowadzenie doradztwa z tematyki modeli biznesowych opartych na cyfrowej transformacji,

• prowadzenie doradztwa z zakresu wykorzystania technologii informatycznych przez przedsiębiorstwa,

• opracowanie kodeksu etycznego przedsiębiorstwa,

• doradztwo dotyczące tworzenia partnerstwa publiczno-prywatnego,

• projektowanie aktów prawnych, uchwał, regulaminów,

• opracowywanie opinii prawnych,

• doradztwo oraz prowadzenie szkoleń w zakresie komunikacji międzykulturowej,

• prowadzenie szkoleń z zakresu zarządzania stresem w przedsiębiorstwie,

• diagnostyka i monitoring procesu rozwoju społeczno-gospodarczego województw śląskich, zwłaszcza opolskiego, w zakresie sytuacji demograficznej, ekonomicznej, rynku pracy i wskaźników rozwoju zrównoważonego,

• analizy wymagające znajomości dokumentów okresu programowania (2014-2020),

• analizy demograficzne i prognozy zmian demograficznych,

• opracowywanie i zarządzanie projektami,

• poszukiwanie tzw. dobrych praktyk w danym zakresie,

• prowadzenie badań ilościowych (np. ankiety) oraz jakościowych (np. wywiady pogłębione wraz z transkrypcją) na zadany temat (bezpośrednio lub z wykorzystaniem narzędzi informatycznych).

 

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki

usługi dostępne w ramach dotacji:

• diagnoza przedsiębiorstwa m.in. z wykorzystaniem metody SWOT, wskazanie potencjałów doskonalenia,

• oceny możliwości wdrożenia w firmie narzędzi komputerowych do zarządzania projektami

• opracowanie założeń i podstaw działania systemu komputerowego wspomagającego planowanie, harmonogramowanie, sterowanie prac w przedsiębiorstwie,

• pomoc przedsiębiorstwom w tworzeniu prognoz popytu.

usługi dostępne w ramach wsparcia niefinansowego (promesa):

• projektowanie-przeprojektowanie systemów na inne warunki pracy z uwzględnieniem rangi ważności zmiennych decyzyjnych przyporządkowanych do ustalonych parametrów konstrukcyjno-eksploatacyjnych,

• analizy czasowo-kosztowe projektów

• opracowania podstaw zarządzania projektami w firmie

• dobór odpowiedniej metodyki zarządzania projektami dedykowanej firmie

• zarządzanie ryzykiem projektów

• oceny opłacalności realizacji projektów

• opracowanie procedur zarządzania dużymi projektami wg metody łańcucha krytycznego

• szkolenia kadry podmiotów gospodarczych w zakresie zarządzania projektami z wykorzystaniem dedykowanego narzędzia informatycznego – obsługa pakietu MS Project w laboratorium uczelni wyposażonym w oprogramowanie,

• zarządzanie komunikacją w projekcie,

• zarządzanie relacjami z klientem,

• prace z zakresu optymalizacji warunków pracy w realizacji procesów wytwórczych,

• ocena systemu motywacyjnego w organizacji,

• prowadzenie szkoleń z zakresu wdrażania metod i narzędzi zarządzania jakością, szczególnie w przedsiębiorstwach usługowych,

• prowadzenie szkoleń z zakresu: zarządzania wartością firmy VBM, zarządzania sprzedażą z elementami CRM, ZPC i Strategiczna Karta Wyników, zarządzania zespołem pracowniczym, znaczenia innowacji we współczesny świecie,

• prowadzenie szkoleń z zakresu wdrażania metod i narzędzi zarządzania jakością w przedsiębiorstwach produkcyjnych,

• prowadzenie szkoleń z zakresu doskonalenia organizacji wg koncepcji Kaizen,

• prowadzenie szkoleń z zakresu wymagań normy ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004,

• opracowania strategii dystrybucji towarów i usług,

• badania logistycznej obsługi klienta w organizacjach,

• funkcjonowanie i organizacja klastrów,

• wykorzystanie rozwiązań telematycznych w logistyce,

• optymalizacja sterowania ruchem ulicznym w miastach,=.

 

Wydział Budownictwa i Architektury

usługi dostępne w ramach dotacji:

• opracowanie Studiów Wykonalności przedsięwzięć inwestycyjnych,

• rzeczoznawstwo, poradnictwo, opiniowanie, ekspertyzy i projekty w zakresie geotechniki i geodezji, organizacji procesu budowlanego, analizy kosztów,

usługi dostępne w ramach wsparcia niefinansowego (promesa):

• projekty budowlano-wykonawcze i technologiczne infrastruktury drogowej i kolejowej (drogi i mosty), w tym projekty remontów i modernizacji obiektów istniejących,

• studia wykonalności oraz koncepcje programowe i techniczne infrastruktury drogowej i kolejowej,

• projekty i kompleksowa realizacja próbnych obciążeń statycznych i dynamicznych oraz badania eksploatacyjne obiektów mostowych, drogowych i kolejowych,

• ekspertyzy stanu technicznego i oceny nośności obiektów mostowych (drogowych i kolejowych), dróg publicznych i wewnętrznych oraz stosowne nadzory techniczne i naukowe,

• opinie o możliwości przejazdu pojazdów nienormatywnych przez obiekty mostowe wraz z określeniem warunków dla tych przejazdów; stosowne nadzory bieżące,

• okresowe kontrole obiektów (przeglądy podstawowe, rozszerzone, szczegółowe),

• inwentaryzacje uszkodzeń i geometrii dróg i mostów,

• ocena degradacji materiału w konstrukcjach mostowych (beton, stal itp.) oraz agresywności wody i gruntu,

• konsultacje projektów architektoniczno-budowlanych obiektów użyteczności publicznej, projektów budownictwa jednorodzinnego, projektów dla szkolnictwa wyższego,

• konsultacje w zakresie konstrukcji drewnianych,

• konsultacje w zakresie stosowania współczesnych technologii w budownictwie,

• konsultacje w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budownictwie,

• badanie i ocena geotechniczna podłoża gruntowego,

• analiza związana z posadowieniem budowli z wykorzystaniem techniki komputerowej,

• ekspertyzy dotyczące wpływu wstrząsów górniczych na budowle,

• ekspertyzy dotyczące sejsmicznej kwalifikacji odłączników elektrycznych wysokich napięć do krajów o wysokim ryzyku sejsmicznym,

• ocena stanu technicznego budowli i propozycje ich rehabilitacji,

•  doradztwo z zakresu przygotowania procedur przetargowych i specyfikacji w trybie ustawy o zamówieniach publicznych,

• opracowanie programów i koncepcji budowy i modernizacji systemów zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków wraz z analizami ekonomicznymi,

• opracowanie Prognoz Oddziaływania na Środowisko do programów, planów generalnych, regionalnych i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

• opracowanie Raportów Oddziaływania na Środowisko dla przedsięwzięć inwestycyjnych.

 

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

usługi dostępne w ramach dotacji:

• wdrażanie testowych rozwiązań sieciowych na platformach wirtualizacji,

• opracowywanie strategii migracji oraz realizacja wdrożeń bazujących na systemach open source (Linux),

• projektowanie i realizacja komputerowych systemów sterowania wykorzystującego inżynierie wiedzy (inteligentnych / ekspertowych),

• ocena stanu technicznego maszyn (proponujemy najbardziej racjonalny sposób ich eksploatacji i remontów; doradzamy w zakresie wyboru nowych maszyn, uczestniczymy w ich projektowaniu, bierzemy udział w pomiarach odbiorczych i poremontowych),

• sterowanie adaptacyjne i predykcyjne; metodyka tworzenia algorytmów i ich implementacja, sposoby realizacji regulatorów adaptacyjnych z nadzorem ekspertowym,

• usługi w zakresie projektowania i budowy maszyn specjalnych

usługi dostępne w ramach wsparcia niefinansowego (promesa):

• opracowywanie efektywnych algorytmów i programów komputerowych do analizy danych wielowymiarowych z zastosowaniem metod sztucznej inteligencji oraz inżynierii wiedzy w celu diagnostyki,

• projektowanie systemów informatycznych w tym systemów webowych i mobilnych,

• projektowanie systemów rzeczywistości rozszerzonej,

• prototypowanie geometrii obiektów z wykorzystaniem druku 3D,

•  skanowanie 3D obiektów średniej i dużej skali,

• projektowanie adaptacyjnych systemów webowych gwarantujących czasy odpowiedzi na żądania HTTP,

• modelowanie i projektowanie relacyjnych i asocjacyjnych baz danych ze szczególnym uwzględnieniem kluczowych, bazodanowych wzorców projektowych,

• optymalizowanie przepływu danych i przepustowości w rozległych i lokalnych sieciach komputerowych,

• testowanie wydajności systemów na platformach wirtualizacji,

• audyty bezpieczeństwa w zakresie rozwiązań bazujących na systemach open source wykorzystujących testy penetracyjne,

• tworzenie baz wiedzy o charakterze probabilistyczno-rozmytym i stochastyczno-rozmytym dla systemów wnioskujących,

• udostępnianie mocy obliczeniowej, przestrzeni dyskowej i systemów archiwizacji danych dla nauki, biznesu i instytucji publicznych,

• weryfikacja i walidacja systemów rekonfigurowalnych w oparciu o polityki,

• analiza, projektowanie, optymalizacja oraz wykorzystanie sieci komputerowych,

• diagnostyka stanu izolacji maszyn elektrycznych off-line - poza eksploatacją i on-line – w czasie eksploatacji,

• rozwiązywanie zagadnień optymalizacji z wykorzystaniem systemów wieloprocesorowych,

• projektowanie urządzeń, układów elektronicznych i systemów mikroprocesorowych dla potrzeb energetyki,

• konfigurowanie oprogramowania rozproszonych systemów pomiarowych i sterowania,

• opracowanie algorytmów optymalizacji przepływu i przepustowości w rozległych sieciach komputerowych,

• rozwijanie specjalistycznego oprogramowania do komputerowego wspomagania procesu dydaktycznego z automatyki, elektroniki, metrologii i informatyki,

• usługi w zakresie projektowania i budowy maszyn specjalnych, a w szczególności łożysk magnetycznych oraz aktuatorów o ruchu liniowym.

 

Wydział Mechaniczny

usługi dostępne w ramach dotacji:

• sporządzenie opinii dotyczących oceny poziomu innowacyjności;

• wykonywanie badań i opracowanie dokumentacji technologicznej procesów;

usługi dostępne w ramach wsparcia niefinansowego (promesa):

• wykonanie ekspertyz w zakresie przemysłowego wykorzystania operacji inżynierii procesowej,

• wykonywanie ekspertyz, opinii merytorycznych oraz doradztwo w zakresie określenia intensywności wnikania ciepła, wyznaczania strat ciśnienia przy przetłaczaniu płynów przez złoża porowate,

• sporządzenie opinii dotyczących oceny poziomu innowacyjności proponowanych rozwiązań aparaturowych, technologicznych lub materiałowych w obszarze zagadnień związanych z inżynierią chemiczną i procesową oraz inżynierią środowiska;

• optymalizacja hydrodynamicznych warunków eksploatacji urządzeń cieplnoprzepływowych,

• audyt energetyczny budynku, audyt remontowy budynków mieszkalnych, audyt efektywności energetycznej,

• wykonywanie badań i opracowanie dokumentacji technologicznej procesów chemii przemysłowej i gospodarczej,

• opinie i badania dot. sposobu zagospodarowania odpadów,

•usługi konsultingowe w zakresie ochrony środowiska,

• diagnostyka obiektów budowlanych,

•  modelowanie MES

• szkolenia: projektowanie CAD (ANSYS, Autocad, Catia, FEMAP, Inventor),analiza metodą elementów skończonych MES (ANSYS, Autocad, Catia, FEMAP, Inventor), projektowanie trwałości elementów maszyn, niezawodność (6Ʃ) konstrukcji, zaawansowana analiza konstrukcji CAE, optymalizacja i projektowanie wstępne konstrukcji prototypowych,

• ekspertyzy techniczne w zakresie pojazdów drogowych i rolniczych,

•  studia w zakresie nowych strategii, technologii i optymalizacji obróbki materiałów trudnoskrawalnych,

•  szkolenie z zakresu metrologii wielkości geometrycznych i powierzchni,

• przygotowanie modeli i danych STL w technologii szybkiego prototypowania (Rapid Prototyping),

• szkolenia w zakresie stosowania narzędzi zarządzania jakością (Magnificent seven),

• prowadzenie badań nad poprawą własności użytkowych elementów, urządzeń oraz konstrukcji stosowanych w branży metalowej i energetyce (w tym także jądrowej).

 

Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii

usługi dostępne w ramach dotacji:

• opracowywanie koncepcji powstania, komercjalizacji i rozwoju kulturowych produktów turystycznych.

usługi dostępne w ramach wsparcia niefinansowego (promesa):

• diagnostyka w zakresie fizjoprofilaktyki dotyczące składu ciała, otyłości, wad postawy dzieci i młodzieży oraz osób w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym,

• diagnostyka sportowców i młodzieży uzdolnionej ruchowo,

• opinie dot. wzorców ruchowych sportowców w ruchach typowych dla dyscypliny,

• ocena dysfunkcji układu ruchu (kontuzje w sporcie, itp.),

• ocena efektywności terapii i treningu - badania przekrojowe oraz longitudinalne (podłużne) równowagi ciała,

• ekspertyzy w zakresie wykrywania zaburzeń motoryki i koordynacji,

• opinie dot. poziomu przygotowania sportowego zawodników różnych dyscyplin sportu

• badania socjologiczne z zakresu motywacji, celów i efektów uczestnictwa przedstawicieli różnych grup społecznych w przedsięwzięciach zakresu sportu, turystyki i rekreacji,

• opracowanie raportów z badań prowadzonych w środowisku różnych grup zawodowych angażujących się w działania na rzecz promocji zdrowia,

• prowadzenie szkoleń, warsztatów  w zakresie edukacji zdrowotnej,

• opracowanie materiałów informacyjnych na potrzeby kampanii medialnych promujących zdrowy i sportowy styl życia,

• organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych krajowych i zagranicznych,

• animacja zajęć z Nordic Walkingu, joggingu, atletyki terenowej, narciarstwa biegowego i zjazdowego, pływania,

• prowadzenie wykładów, warsztatów i studiów podyplomowych z dziedziny kinezygerontoprofilaktyki,

• opinie dot. stanu, struktury i perspektyw rozwoju bazy turystycznej na Opolszczyźnie,

• coaching turystyczny (metody i narzędzia rozwiązywania problemów klienta w zakresie turystyki, rekreacji i profilaktyki zdrowia),

• doradztwo w zakresie promocji turystyki kulturowej w mediach,

• przeprowadzanie ocen atrakcyjności turystycznej obszarów,

• przeprowadzanie analiz uwarunkowań i możliwości rozwoju turystyki kulturowej.

Powiat: Opolski
Gmina: Opole
Adres: ul. Prószkowska 76

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.