Przejdź do sekcji:

GRANTY NA KAPITAŁ OBROTOWY - II NABÓR

FORMA WSPARCIA

Bezzwrotne granty dla samozatrudnionych, mikro i małych firm z województwa opolskiego. Wsparcie to przeznaczone jest dla firm, które odnotowały co najmniej 30-procentowy spadek przychodów ze sprzedaży, spowodowany gospodarczymi skutkami pandemii Covid-19, w trzech kolejnych miesiącach od początku marca do końca sierpnia 2020 i w związku z tym znalazły się w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności finansowej.

WARTOŚĆ WSPARCIA

Łączna pula pieniędzy dla Przedsiębiorstw z woj. opolskiego przeznaczonych na bezzwrotne granty na ratowanie firm w II naborze to 10 307 237,00 zł.

Jedna firma może dostać maksymalnie od 23,5 tys. zł (samozatrudnieni) do 164,7 tys. zł (mała firma zatrudniająca 49 osób) na trzy miesiące.

TERMIN NABORU WNIOSKÓW

II nabór wniosków na granty na kapitał obrotowy odbędzie się 7 października 2020 r. w godz. od 8.00 do 20.00.

Uwaga! Wnioski złożone przed godz. 8.00 dnia 7 października 2020 r. lub po godz. 20.00 dnia 7 października 2020 r. oraz w inne dni nie będą oceniane!

 

Uwaga! Zanim klikniesz w poniższy link do wniosku - zaloguj się na ePUAP.

LINK DO FORMULARZA WNIOSKU O GRANT NA PLATFORMIE EPUAP

 

Zalecana przeglądarka internetowa to Firefox. W przypadku problemów prosimy wyczyścić pamięć podręczną przeglądarki.

(Pamiętaj! Załóż Profil Zaufany i zarejestruj się na ePUAP zanim wypełnisz wniosek o grant!)

 

PRZECZYTAJ INFORMACJE I ZAŁĄCZNIKI ZAMIESZCZONE PONIŻEJ.

JAK MOŻNA ZŁOŻYĆ WNIOSEK O GRANT?

Wnioski o grant można składać do Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki tylko elektronicznie – WYŁĄCZNIE ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ePUAP, na udostępnionym na tej platformie przez OCRG formularzu.

KOMUNIKATY

Poniżej publikujemy bieżące komunikaty, informacje i wyjaśnienia dotyczące II naboru na granty na kapitał obrotowy.

DLA KOGO JEST TO WSPARCIE?

- samozatrudnieni (liczone jako FTE = 1)

- mikroprzedsiębiorstwa (zatrudniające od 2 do 9 osób)

- małe firmy (zatrudniające od 10 do 49 osób)

Firmy te muszą mieć siedzibę, oddział lub miejsce prowadzenia działalności w woj. opolskim i działać co najmniej od 31 grudnia 2019 r.

Firmy te muszą udowodnić, że w czasie pandemii koronawirusa w trzech kolejnych miesiącach pandemii (od początku marca 2020 r. do końca sierpnia 2020 r. – do wyboru) odnotowały co najmniej 30-procentowy spadek przychodów ze sprzedaży, spowodowany właśnie gospodarczymi skutkami pandemii Covid-19 i w związku z tym znalazły się w sytuacji nagłego niedoboru lub utraty płynności finansowej.

 

WYJAŚNIENIE: Trzy wybrane, kolejne miesiące pandemii, w których firma odnotowała minimum 30-procentowy spadek obrotów, można porównywać z trzema analogicznymi miesiącami roku 2019 r. lub z tzw. miesiącem bazowym, czyli styczniem lub lutym 2020 r.

PRZYKŁADY

Przedsiębiorca może porównać:

a) marzec, kwiecień i maj 2020 – z marcem, kwietniem i majem 2019

b) kwiecień, maj i czerwiec 2020 – z kwietniem, majem i czerwcem 2019

c) maj, czerwiec i lipiec 2020 – z majem, czerwcem i lipcem 2019

d) czerwiec, lipiec i sierpień 2020 – z czerwcem, lipcem i sierpniem 2019

albo

e) marzec, kwiecień i maj 2020 r. ze styczniem lub lutym 2020 r.

f) kwiecień, maj i czerwiec 2020 r. ze styczniem lub lutym 2020 r.

g) maj, czerwiec i lipiec 2020 r. ze styczniem lub lutym 2020 r.

h) czerwiec, lipiec i sierpień 2020 r. ze styczniem lub lutym 2020 r.

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ GRANT?

Dofinansowanie z grantu na kapitał obrotowy może zostać wykorzystane przez przedsiębiorcę np. na:

- koszty firmy związane z zatrudnieniem pracowników (wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia obowiązkowe)

- czynsz za wynajem lokali

- opłaty za media

- zakup towarów

- paliwo

- zakup materiałów niezbędnych do produkcji

- zakup usług niezbędnych do prowadzenia działalności (np. księgowych, prawnych)

- spłatę zobowiązań (np. rat leasingowych, kredytów)

- zobowiązania publiczno-prawne (podatki, opłaty)

 

Uwaga! Za pieniądze z grantu nie można kupić środków trwałych.

Uwaga! Przedsiębiorca musi prowadzić wyodrębnioną ewidencję księgową dla wydatków rozliczanych z przyznanego grantu!

WARUNKI PRZYZNAWANIA WSPARCIA

O przyznaniu dofinansowania decydować będzie:

> to, czy firma odnotowała co najmniej 30-procentowy spadek przychodów ze sprzedaży, spowodowany gospodarczymi skutkami pandemii Covid-19, w trzech kolejnych miesiącach pandemii, tj. między marcem 2020 r. a sierpniem 2020 r. w porównaniu do stycznia lub lutego 2020 r. albo w porównaniu do trzech analogicznych miesięcy 2019 r. oraz czy w związku z tym znalazła się w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności finansowej

> kolejność zgłoszeń (data i godzina wpływu, na podstawie Urzędowego Potwierdzenia Odbioru – UPO – generowanego po złożeniu wniosku przez platformę ePUAP)

> to, czy firma spełnia kryteria formalne

> to, czy Przedsiębiorca dośle wymagane załączniki w terminach określonych w regulaminie (patrz – wyjaśnienie poniżej)

LISTA NIEZBEDNYCH ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU

W II naborze na granty załączników NIE SKŁADASZ ELEKTRONICZNIE WRAZ Z WNIOSKIEM!!!

Jeżeli Twój wniosek znajdzie się na liście wniosków rekomendowanych do oceny, to wszystkie wymienione poniżej załączniki (punkty od 1 do 5) musisz wydrukować (po 1 egzemplarzu) i wysłać pocztą lub kurierem z potwierdzeniem nadania w ciągu 3 dni roboczych od dnia opublikowania tej listy do Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki na adres ul. Krakowska 38, 45-075 Opole.

Uwaga! Zachowaj potwierdzenie nadania przesyłki z Załącznikami!

Uwaga! Wnioskodawca musi wysłać do OCRG jednocześnie (w jednej przesyłce) zarówno załączniki dotyczące swojej firmy, jak i załączniki dotyczące firm powiązanych z Wnioskodawcą kapitałowo lub osobowo (jeśli jest powiązany).

 

WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI:

1) sprawozdania finansowe za 2018 i 2019 rok (w przypadku spółek prawa handlowego) lub PIT za 2018 i 2019 rok (w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej oraz spółki: cywilnej, jawnej, partnerskiej nie zobowiązanych zgodnie z ustawą o rachunkowości do prowadzenia ksiąg rachunkowych) lub PIT 16a w przypadku karty podatkowej wraz ze wszystkimi załącznikami oraz UPO (jeśli PIT był składany elektronicznie).

Uwaga! W przypadku firmy powiązanej należy złożyć zarówno załączniki dotyczące firmy Wnioskodawcy, jak i firm z nią powiązanych.

2) imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach – dokument ZUS RCA lub DRA (w przypadku samozatrudnionych) - ostatni złożony przez Wnioskodawcę do ZUS przed dniem złożenia wniosku lub odpowiedni dokument KRUS (jeśli dotyczy).

Uwaga! Jeżeli do przesłanego imiennego raportu ZUS RCA lub DRA Przedsiębiorca składał raport RSA lub RZA, również dołącza je do dokumentacji

3) wyciąg z ksiąg rachunkowych (zestawienie obrotów i sald kont wynikowych – jeśli dotyczy) w przypadku spółek prawa handlowego lub wyciąg z księgi przychodów i rozchodów lub wyciąg z ewidencji przychodów lub rachunki, paragony fiskalne, faktury w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej oraz spółki: cywilnej, jawnej, partnerskiej nie zobowiązanych zgodnie z ustawą o rachunkowości do prowadzenia ksiąg rachunkowych lub PIT 16a w przypadku karty podatkowej - za wybrane, następujące po sobie, zakończone trzy miesiące roku 2020, począwszy od 1 marca 2020 do 31 sierpnia 2020 r. oraz  analogiczne trzy miesiące roku 2019 albo za miesiąc styczeń 2020 r. lub luty 2020 r. i następujące po sobie, zakończone trzy miesiące roku 2020, począwszy od 1 marca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Uwaga! Dokumenty te mają potwierdzać spadek obrotów o co najmniej 30 proc. w każdym z trzech kolejnych miesięcy 2020 r. z powodu COVID-19;

4) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (załącznik taki należy przedstawić zarówno dla Wnioskodawcy, jak i dla firm powiązanych z Wnioskodawcą kapitałowo i/lub osobowo)

5) oświadczenie weryfikujące status Przedsiębiorcy stanowiące załącznik nr 5 do Wniosku o grant. W przypadku spółek cywilnych – przy oświadczeniu o spółkach należy dołączyć umowę spółki wraz z aneksami.

 

A TAKŻE

6) Zaświadczenie z ZUS i US o niezaleganiu z płatnością podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 31 grudnia 2019 roku lub na dzień udzielenia finansowania.

Uwaga! Zaświadczenia z ZUS i US mogą być dostarczone przez przedsiębiorcę do OCRG najpóźniej w dniu podpisania umowy, tj. nie muszą być wysyłane wraz z pozostałymi załącznikami pocztą lub kurierem.

Uwaga! Jeśli przedsiębiorca nie prowadził działalności gospodarczej w 2018 roku, zobowiązany jest do przekazania dokumentów wyłącznie od momentu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.

LISTY WNIOSKÓW

Z wniosków złożonych przez Przedsiębiorców 7 października 2020 r. w godz. od 8.00 do 20.00 w ramach naboru na granty na kapitał obrotowy utworzone zostaną dwie listy:

- lista wniosków rekomendowanych do oceny

- lista wniosków oczekujących na ocenę

 

LISTA WNIOSKÓW REKOMENDOWANYCH DO OCENY

Lista ta zostanie opublikowana na stronie www.ocrg.opolskie.pl w zakładce „Wsparcie dla firm w czasach Covid-19” – „Granty na kapitał obrotowy – II nabór” do 4 dni roboczych od zakończenia naboru.

Na liście wniosków rekomendowanych do oceny znajdą się wnioski tych firm, które w pierwszej kolejności 7 października 2020 r. wyślą do OCRG wniosek elektronicznie, za pośrednictwem platformy ePUAP na formularzu udostępnionym tam przez OCRG, a których wnioskowana kwota dofinansowania stanowić będzie 150 proc. puli pieniędzy przeznaczonych na II nabór na granty.

 

Uwaga! Wszystkie firmy, które znajdą się na liście wniosków rekomendowanych do oceny muszą w ciągu 3 dni roboczych od dnia opublikowania tej listy wysłać pocztą lub kurierem do OCRG na adres ul. Krakowska 38, 45-075 Opole komplet wymaganych załączników.

Wszystkie załączniki muszą być wydrukowane i wysłane w jednej kopercie. Każdy z załączników należy wysłać tylko w 1 egzemplarzu. Załączniki muszą być wysłane pocztą lub przesyłką kurierską za potwierdzeniem nadania. Potwierdzenie nadania trzeba zachować. Wysłanych w ten sposób załączników nie można podmieniać, uzupełniać ani wysyłać ponownie bez wezwania.

UWAGA! Wnioski z listy wniosków rekomendowanych do oceny będą oceniane w pierwszej kolejności, zgodnie z kolejnością ich złożenia, aż do wyczerpania puli pieniędzy przeznaczonych na granty w II naborze. Jeśli pula ta nie zostanie wyczerpana po ocenie całej listy, wówczas oceniane będą (także zgodnie z kolejnością złożenia) wnioski z listy wniosków oczekujących na ocenę.

 

LISTA WNIOSKÓW OCZEKUJĄCYCH NA OCENĘ

Lista taka zostanie opublikowana na stronie www.ocrg.opolskie.pl w zakładce „Wsparcie dla firm w czasach Covid-19” – „Granty na kapitał obrotowy – II nabór” do 10 dni roboczych od zakończenia naboru.

Przedsiębiorcy, których wnioski znajdą się na tej liście NIE WYSYŁAJĄ ZAŁĄCZNIKÓW tuż po naborze. Ich wnioski będą oceniane tylko wtedy, gdy po ocenie wniosków z listy wniosków rekomendowanych do oceny pozostaną pieniądze w puli przeznaczonej na wsparcie. W takim przypadku OCRG pisemnie (poprzez ePUAP) wezwie Przedsiębiorców, których wnioski znalazły się na liście wniosków oczekujących na ocenę, do przesłania załączników.

Jeśli Przedsiębiorca, którego wniosek znalazł się na liście wniosków oczekujących na ocenę, dostanie wezwanie do wysłania załączników, musi wysłać komplet wymaganych załączników pocztą lub kurierem do OCRG na adres ul. Krakowska 38, 45-075 Opole. Wszystkie załączniki muszą być wydrukowane i wysłane w jednej kopercie. Każdy z załączników należy wysłać tylko w 1 egzemplarzu. Załączniki muszą być wysłane pocztą lub przesyłką kurierską za potwierdzeniem nadania. Potwierdzenie nadania trzeba zachować. Wysłanych w ten sposób załączników nie można podmieniać, uzupełniać ani wysyłać ponownie bez wezwania.

WAŻNE

O grant w II naborze nie mogą ubiegać się firmy, które dostały dofinansowanie w postaci grantu w I naborze (odbył się 25 czerwca 2020 r.)

W ramach II naboru wniosków o grant na kapitał obrotowy Przedsiębiorca może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie. Jeśli złoży ich więcej, oceniony zostanie wyłącznie pierwszy ze złożonych wniosków.

Dofinansowania w formie grantu na kapitał obrotowy nie można wykorzystać na sfinansowanie kosztów, które zostały już sfinansowane z innych źródeł w ramach pomocy dla firm dotkniętych skutkami Covid-19 (np. Tarcza PFR, pożyczka PUP, wsparcie ZUS).

W przypadku spółek cywilnych grant może otrzymać albo spółka cywilna albo poszczególni wspólnicy spółki cywilnej w ramach prowadzonych indywidualnych działalności gospodarczych.

O grant mogą ubiegać się tylko Przedsiębiorcy, którzy mają siedzibę, oddział lub główne miejsce prowadzenia działalności na terenie województwa opolskiego, co potwierdzają dokumenty rejestrowe firmy (wpis do Krajowego rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). Muszą to być Przedsiębiorcy, którzy faktycznie prowadzą działalność gospodarczą na terenie woj. opolskiego (na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz do dnia ogłoszenia naboru).

Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, przygotowaną na potrzeby projektu grantowego, OSOBY ZATRUDNIONE NA UMOWY CYWILNO-PRAWNE NIE MOGĄ BYĆ BRANE POD UWAGĘ DO WYLICZENIA FTE.

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.