Przejdź do sekcji:

Opolski Program Stażowy 2017

logo_napis_bw

Opolski Program Stażowy Projekt Opolski Program Stażowy realizowany jest przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

|stripAttributes

O projekcie

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób do 29 roku życia pozostających bez pracy, zamieszkałych na terenie woj. opolskiego, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). W ramach projektu odbywa się to poprzez stworzenie efektywnego i kompleksowego programu obejmującego doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, staże i szkolenia umożliwiające - do 30 września 2017 roku - podwyższenie kwalifikacji zawodowych, zdobycie doświadczenia zawodowego oraz wzmocnienie umiejętności praktycznych i kompetencji, prowadzących, poprzez tworzenie nowych miejsc pracy, do odbudowy potencjału ludzkiego woj. opolskiego.

Realizacja

Projekt jest realizowany od 01.01.2017 r. do 30.10.2018 r. 

Zakres projektu

W ramach Projektu zaplanowano następujące formy wsparcia:

 1. Indywidualny Plan Działania (IPD) - każdy Uczestnik zostanie objęty Indywidualnym Planem Działania. Spotkania w ramach IPD będą realizowane przez doradcę zawodowego, który dokona analizy potrzeb i oczekiwań Uczestnika oraz określi jego predyspozycje zawodowe. Każdy Uczestnik odbędzie dwa takie spotkania. Uczestnicy po spotkaniach z doradcą zawodowym będą mieli sporządzone IPD.
 2. Wsparcie psychologiczne – Uczestnicy, wyznaczeni przez doradcę zawodowego, zostaną objęci dwugodzinnym wsparciem psychologicznym, którego celem jest analiza ich sytuacji pod kątem problemów i obaw, jakie wiążą się z ich udziałem w Projekcie, podniesienie wiary we własne możliwości, podniesienie poczucia własnej wartości oraz wzrost umiejętności psychospołecznych.
 3. Warsztaty z zakresu aktywnego poszukiwania pracy - każdy Uczestnik, który nie znajdzie zatrudnienia po odbytym stażu, weźmie udział w jednodniowym warsztacie przeprowadzonym przez doradcę zawodowego/pośrednika pracy. Celem warsztatu jest nabycie przez Uczestników umiejętności aktywnego poszukiwania pracy oraz poruszania się po rynku pracy.
 4. Szkolenia - szkolenia skierowane zostaną do Uczestników, dla których główną barierą w znalezieniu zatrudnienia jest brak odpowiednich kwalifikacji. Wsparciem szkoleniowym zostaną objęci Uczestnicy, którzy zgodnie z Indywidualnym Planem Działania i ścieżką rozwoju skierowani zostaną do przedmiotowego wsparcia. Dobór tematyki szkolenia zostanie wypracowany podczas sesji poradnictwa zawodowego, w sposób umożliwiający w jak największym zakresie zdobycie przez uczestnika odpowiednich kwalifikacji ułatwiających podjęcia zatrudnienia. Każde szkolenie w projekcie realizowane będzie z zakresu nabywania nowych albo podwyższania czy uzupełniania już posiadanych kwalifikacji i kończyć się egzaminem zewnętrznym oraz uzyskaniem certyfikatu potwierdzającym uzyskane kwalifikacje. Zasady uczestnictwa w szkoleniach przez osoby zakwalifikowane do projektu określa odrębny regulamin, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,
 5. Staże na terenie Opolszczyzny - skierowane zostaną do Uczestników, u których główną barierą znalezienia pracy jest brak doświadczenia zawodowego. Staż zorganizowany zostanie na okres nie krótszy niż 3 miesiące oraz nie dłuższy niż 6 miesięcy.
 6. Stypendium stażowe – stażysta za odbywany staż będzie otrzymywał stypendium w wysokości 1 324,40zł brutto za każdy prawidłowo przepracowany miesiąc kalendarzowy.
 7. Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia.
 8. Zwrot kosztów dojazdu na staż.

Uczestnicy

Osoby przystępujące do projektu muszą spełniać poniższe kryteria:

- zamieszkiwać na terenie województwa opolskiego;

- przynależeć do grupy docelowej, tzw. młodzież NEET (osoba młoda w wieku 15-29 lat) spełniająca łącznie poniższe trzy warunki:

 • osoby nie zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy,
 • osoba niezatrudniona, niewykonująca innej pracy zarobkowej (osoba nie wykonuje pracy lub nie świadczy usług na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych), nie prowadząca działalności gospodarczej, nie będąca rolnikiem/domownikiem rolnika ubezpieczonym w KRUS, posiadająca status osoby pozostającej bez zatrudnienia;
 • osoba nie kształcąca się, tj. nie uczestnicząca w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym. Kształcenie formalne w trybie stacjonarnym rozumiane jest jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów, także doktoranckich realizowanych w trybie dziennym;
 • osoba nie uczestnicząca w pozaszkolnych zajęciach, mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy i nie biorąca udziału w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni od dnia przystąpienia do projektu;
logo_napis_bw

Dodatkowe informacje

Biuro Projektu znajduje się w siedzibie Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki

ul. Krakowska 38, 45-075 Opole.

Godziny otwarcia od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30. Telefon: (77) 40 33 606.

Formularze zgłoszeniowe przyjmowane są w godzinach od 9.00 do 13.00

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.