Przejdź do sekcji:

Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MŚP działających w obszarze inteligentnych specjalizacji na terenie województwa opolskiego

OCGR_kafelek_720x440px_proporcja_09032018

Do 12 000 Euro dotacji lub do 37 000 Euro promesy - takie wsparcie na specjalistyczne usługi mogą dostać mikro, małe i średnie firmy z województwa opolskiego. Na jakie konkretnie usługi? Np. na doradztwo prawne, finansowo-księgowe, wejście na rynki zagraniczne, pozyskanie patentów czy zakup płatnych baz danych, analiz czy raportów. Pełna lista możliwych do wsparcia usług - poniżej. Warunek jest taki, że wsparcie to można dostać poprzez instytucje otoczenia biznesu: izby i stowarzyszenia gospodarcze.

|stripAttributes

O projekcie

Głównym celem tego projektu jest poprawa dostępu do wysokiej jakości usług świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu, które mają siedzibę na terenie województwa opolskiego poprzez udzielenie do 28 lutego 2023 roku wsparcia w postaci dotacji i promes. Każdorazowo takie wsparcie może wynieść do 70 proc. wartości danej usługi. Jedna firma może sięgnąć zarówno po dotację, jak i po promesę. W takim przypadku dotacja nie może być wyższa niż 12 000 Euro, a łączne wsparcie nie może przekroczyć 37 000 Euro.

Realizacja

Projekt realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 28 lutego 2023 r.

Nabór Instytucji Otoczenia Biznesu, które świadczą lub mogą świadczyć usługi specjalistyczne, będzie realizowany od 26 marca 2018 roku do 30 sierpnia 2022 roku.

Zakres projektu

Na co można dostać wsparcie?

DOTACJA

(katalog usług możliwych do sfinansowania poprzez dotacje jest katalogiem zamkniętym)

 1. doradztwo w zakresie własności intelektualnej i patentów,
 2. opracowanie strategii wejścia na rynki zewnętrzne,
 3. organizacja wejścia na rynki zewnętrzne (np. kooperacja z partnerem biznesowym, udział w giełdach kooperacyjnych, targach branżowych),
 4. usługi w zakresie wzornictwa przemysłowego i designu,
 5. dostarczanie usług proinnowacyjnych (pośrednictwo we wdrażaniu technologii
  i innowacji).

PROMESA

(w przypadku promes katalog usług możliwych do sfinansowania jest otwarty). Promesę można uzyskać m.in. na:

 1. opracowanie lub aktualizację strategii rozwoju przedsiębiorstwa,
 2. promocję i inkubację innowacyjnej przedsiębiorczości,
 3. doradztwo technologiczne – identyfikacja pożądanych zmian technologicznych (oceny technologiczne, audyt technologiczny),
 4. usługi w zakresie analizy rynku, analiza strategiczna, benchmarking (np. udział
  w konferencjach, sympozjach, wystawach, wizytach studyjnych, praktykach),
 5. doradztwo prawne, finansowo-księgowe i organizacyjne,
 6. dostęp do płatnych baz danych, raportów i analiz,
 7. certyfikację i standaryzację usług i produktów,
 8. audyt energetyczny,
 9. wynajem urządzeń laboratoryjnych,
 10. informacje o źródłach finansowania działalności gospodarczej,
 11. szkolenia specjalistyczne,
 12. inne usługi wysoko specjalistyczne.

*uwaga! W ramach projektu nie ma możliwości sfinansowania projektów architektonicznych.

Rodzaje udzielanego wsparcia

DOTACJA:

 1. Udzielana jest przez OCRG mikro, małym i średnim firmom na usługi podstawowe (usługi standardowe,
  o niższym stopniu specjalizacji).
 2. Przyznawana jest w formie refundacji.
 3. Jedna firma może dostać dofinasowanie do 70% kosztów usługi świadczonej przez instytucję otoczenia biznesu.
 4. Maksymalna kwota dotacji przyznanych jednemu mikro, małemu lub średniemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć 50 000,00 zł.
 5. Rozliczana jest pomiędzy firmą a OCRG: najpierw firma dokonuje zapłaty za usługę,
  a następnie przekazuje do OCRG dokumenty potwierdzające poniesienie wydatku, na podstawie których uzyskuje refundację w wysokości 70% kosztu usługi.

PROMESA:

 1. Udzielana jest przez OCRG dla mikro, małych i średnich firm na usługi prorozwojowe, wysoko wyspecjalizowane.
 2. Przyznawana jest w formie wsparcia niefinansowego.
 3. Jedna firma może dostać dofinasowanie do 70% kosztów usługi świadczonej przez instytucję otoczenia biznesu.
 4. Maksymalna wartość promes przyznanych jednemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć
  150 000,00 zł.
 5. Rozliczana jest pomiędzy firmą a OCRG w następujący sposób: firma uiszcza zapłatę dla instytucji otoczenia biznesu w wysokości min. 30% kosztów usługi stanowiącą jego wkład własny oraz przekazuje tej instytucji promesę przyznaną przez OCRG. Na podstawie tej promesy instytucja otoczenia biznesu rozlicza się z OCRG.

Uczestnicy

Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie MSP prowadzące działalność na terenie województwa opolskiego. Wnioskodawca planujący realizację usługi musi prowadzić aktywną działalność gospodarczą nie krócej niż 6 miesięcy, licząc od dnia poprzedzającego dzień złożenia Formularza zgłoszeniowego, rozumiane jako odprowadzanie podatku dochodowego na terenie województwa opolskiego przez MŚP.

Instytucje Otoczenia Biznesu mające siedzibę na terenie województwa opolskiego, które spełniają poniższe warunki:

 1. mają strategię biznesową, która wyraźnie wskazuje różne źródła przychodów tej instytucji i potwierdza jej zdolność do działania w warunkach rynkowych
 2. mają roczny plan działania, który zawiera orientacyjny wykaz projektów, usług do wdrożenia, zrealizowania, dostępne środki, niezbędne szkolenia, wymagany budżet i źródła finansowania
 3. zapewnią, że stosowane będą dostępne standardy świadczenia usług, opracowane na poziomie krajowym lub europejskim lub międzynarodowym
 4. wykażą się doświadczeniem w zakresie doradztwa, wspierania przedsiębiorców w rozwoju biznesowym (np. przedstawiając wyniki badania satysfakcji, liczbę świadczonych usług, ocenę świadczonych usług, itp.)
 5. zapewnią monitorowanie świadczonych usług i przeprowadzą badanie satysfakcji, aby oceniać swoją skuteczność i sporządzać lepsze prognozy oparte na statystyce.
OCGR_kafelek_720x440px_proporcja_09032018

Dodatkowe informacje

31 stycznia 2018 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął uchwałę nr 5004/2018 w sprawie dofinansowania projektu nr RPOP.02.03.00-16-0001/17-00 w ramach RPO WO na lata 2014-2020 pt. "Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MŚP działających w obszarze inteligentnych specjalizacji na terenie województwa opolskiego".

 

WAŻNE! W okresie pandemii Covid-19 realizacja usług rozwojowych w formie zdalnej odbywa się zgodnie z Wytycznymi zamieszczonymi na stronie Bazy Usług Rozwojowych

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.