Przejdź do sekcji:

OFERTA SAMORZĄDÓW

GMINA GRODKÓW

Przedsiębiorcy z gminy Grodków, których działalność została dotknięta konsekwencjami pandemii Covid-19,  mogą ubiegać się o ulgi w zapłacie podatków oraz ulgi w zapłacie czynszu.

W przypadku ulg w zapłacie podatków chodzi np. o odroczenie terminu płatności podatku oraz zaległości podatkowej, rozłożenia na raty podatku bądź zaległości podatkowej, częściowe lub całkowite umorzenie zaległości podatkowej wraz z  odsetkami. Natomiast o ulgi w zapłacie czynszu mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy są najemcami gminnych lokali użytkowych. Ulga ta może być przyznana w formie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności lub umorzenia należności czynszowych.

Jak informują władze Grodkowa, powołując się na stosowne uchwały, „ulgi te stanowić będą pomoc de minimis i mogą zostać udzielone w  związku z ważnym interesem podatnika lub ważnym interesem publicznym”.

Co trzeba zrobić, by z ulg skorzystać? Złożyć wniosek, a do wniosku dołączyć:

- oświadczenie o uzyskaniu lub nieuzyskaniu pomocy de minimis,

- formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis

- sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich  lat obrotowych (zestawienie przychodów i rozchodów)

- dokumenty finansowe za I kwartał. 2020 r. lub inne dokumenty obrazujące utratę płynności finansowej

- oświadczenie majątkowe w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Wzory wniosku oraz wymagane dokumenty dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Grodków w zakładce karty usług Wydział Podatków i Opłat: http://grodkow.pl/248-menutematyczne/8827-karty-uslug.html

Wniosek można złożyć w formie: 

- elektronicznej, poprzez skrzynkę podawczą e PUAP,

- pisemnej – pocztą albo wrzucając do umieszczonej na czas epidemii skrzynki pocztowej przy głównych drzwiach wejściowych Urzędu Miejskiego w Grodkowie w zaklejonej kopercie opatrzonej danymi wnioskodawcy

Szczegółowe informacje telefoniczne dot. ulg w zapłacie podatków można uzyskać pod numerem tel.: 77 40 40 328 lub 77 40 40 350; a ulgi w zapłacie czynszu pod numerem tel.: 77 40 40 332.

 

Informacja przygotowana na podstawie materiałów Gminy Grodków. Źródło:

http://www.grodkow.pl/321-aktualnosci/4407-aktualnosci/10069-informacje-dla-przedsiebiorcow-w-zwiazku-z-koronawirusem.html

GMINA PAWŁOWICZKI

Obniżenie czynszu i opłat związanych z eksploatacją lokali oraz ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych – na takie wsparcie w czasach pandemii koronawirusa mogą liczyć firmy działające w gminie Pawłowiczki.

Przedsiębiorcy z gminy Pawłowiczki mogą składać wnioski o ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, zgodnie z art. 67 a Ordynacji podatkowej. Chodzi o:

- umarzanie zaległości podatkowych (można o to wnioskować dopiero po upływie terminu płatności)

- odraczanie terminu płatności podatku, o co należy starać się przed terminem płatności

- odroczenie zapłaty zaległości podatkowej (wniosek musi być złożony po upływie terminu płatności)

- rozłożenie na raty zaległości podatkowych

Aby skorzystać z wymienionych wyżej ulg przedsiębiorca musi złożyć wniosek, w którym znajdzie się:

- szczegółowe uzasadnienie

- wszelkie dowody obrazujące sytuację finansową firmy  (dokumenty, oświadczenia, z których wynika znaczny spadek przychodów / dochodów w czasie obecnym wynikający ze skutków pandemii Covid-19)

- wszelkie dowody obrazujące aktualną sytuacje finansową, majątkową i rodzinną przedsiębiorcy, który potwierdza ważny interes podatnika ubiegającego się o ulgi

Ulgi te stanowią pomoc de minimis. Dlatego do wniosku trzeba dołączyć:

- zaświadczenia o pomocy de minimis – informujące o tym, że przedsiębiorca otrzymał lub nie otrzymał taką pomoc w roku, w którym ubiega się o ulgi oraz w ciągu 2 poprzednich lat

- informację niezbędną do udzielenia pomocy dot. w szczególności wnioskodawców oraz prowadzonej przez nich działalności oraz wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymywanej w odniesieniu do tych samych  kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis

- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie

Kompletny wniosek należy wysłać do gminy za pomocą EPUAP lub tradycyjną pocztą na adres Urząd Gminy w Pawłowiczkach, Pl. Jedności narodu 1, 47-280 Pawłowiczki albo wrzucić do skrzynki podawczej urzędu.

Dodatkowych informacji o opisanym powyżej wsparciu dla firm udziela Wydział Podatków i Opłat tel. 77 40 36 468, maile: podatkim@pawlowiczki.pl lub podatkis@pawlowiczki.pl

 

Informację przygotowano na podstawie informacji Urzędu Gminy Pawłowiczki dostępnej tu:

https://www.pawlowiczki.pl/news.php?page=2&cat=1

GMINA OZIMEK

Zwolnienie z podatku od nieruchomości proponuje w ramach wsparcia dla firm w czasach Covid-19 gmina Ozimek. Zwolnienie to dotyczyć będzie maja i czerwca tego roku.

W uchwale Rady Miejskiej Ozimka, która wprowadza wspomniane zwolnienia z podatku zapisano, że od podatku od nieruchomości zwolnione będą grunty, budynki i budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Z ulgi tej mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy płacą podatki od nieruchomości na terenie gminy Ozimek, u których spadły przychody w wyniku następstw gospodarczych związanych z epidemią koronawirusa.

Terminy płatności podatków, których dotyczy zwolnienie, upływają 15 maja i 15 czerwca 2020 roku.  Warunkiem uzyskania zwolnienia jest złożenie przez przedsiębiorców:

- formularza zgłoszenia (załącznik nr 1 uchwały dostępnej tu: https://duwo.opole.uw.gov.pl/legalact/2020/1357/ )

- oświadczenia przedsiębiorcy (załącznik nr 2 tej samej uchwały)

- korekty deklaracji na podatek od nieruchomości na 2020 rok lub informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych

Władze gminy Ozimek zastrzegają, że zwolnienie od podatku od nieruchomości dotyczy podatników, których płynność finansowa pogorszyła się na skutek spadku przychodów w następstwie wystąpienia COVID-19, z zastrzeżeniem, że na dzień złożenia dokumentów firmy te muszą mieć uregulowany podatek od nieruchomości za I kwartał 2020 r. Gmina doprecyzowuje w uchwale, że spadek przychodów ze sprzedaży towarów i usług musi wynieść  co najmniej o 50 proc., i podaje specjalny wzór do wyliczenia tego spadku zarówno dla firm funkcjonujących długo, jak i tych utworzonych po 1 stycznia 2020 r.

Więcej informacji o wsparciu gminy Ozimek dla firm w czasach Covid-19 znajduje się tu:

https://ozimek.pl/184-przewodnik/1037-aktualnosci/26897-informacja-burmistrza-ozimka-dla-przedsiebiorcow.html#ak26897

Uchwala Rady Miejskiej w Ozimku wprowadzająca ulgi znajduje się tu:

https://duwo.opole.uw.gov.pl/legalact/2020/1357/

GMINA ZDZIESZOWICE

O zwolnienie z podatków za kwiecień, maj i czerwiec mogą wnioskować ci przedsiębiorcy z gminy Zdzieszowice, których dotyczy zakaz prowadzenia działalności. Ci, których zakaz nnie dotyczy, ale odczuwają negatywne skutki pandemii, mogą natomiast ubiegać się o przedłużenie terminu zapłaty podatków za maj i czerwiec.

Decyzje o pomocy dla przedsiębiorców ze Zdzieszowic zostały podjęte na sesji 29 kwietnia 2020 r. Na mocy jednej z przyjętych uchwał przedłużono terminy zapłaty rat podatku od nieruchomości płatnych przez przedsiębiorcę w maju i czerwcu 2020 r. do 30 września 2020 r. Ta uchwała odnosi się do firm, których nie dotyczy zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. Terminy składania dokumentów:

- dla osób fizycznych najpóźniej w terminie płatności II raty, tj. do 15 maja 2020 r.

- dla osób prawnych najpóźniej do 15 maja 2020 r. (termin płatności V raty) oraz do 15 czerwca 2020 r. (termin płatności VI raty).

Druga z podjętych uchwał odnosi się do firm, których dotyczy zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. W takim przypadku firma może wnioskować o zwolnienie z zapłaty rat podatku za kwiecień, maj i czerwiec 2020 r. po spełnieniu wszystkich warunków określonych uchwałą. W tym przypadku termin składania dokumentów upływa najpóźniej 31 grudnia 2020 r.

Dodatkowe informacje ws. wsparcia dla firm ze strony gminy Zdzieszowice można uzyskać pod numerami telefonów:

- osoby fizyczne - 077/40 64 423, 077/40 64 443 i 077/40 64 432

- osoby prawne - 077/40 64 422

Więcej informacji o pomocy gminy Zdzieszowice, podjęte uchwały oraz formularze niezbędne do pobrania dla tych, którzy o taką pomoc chcą się ubiegać, znajdują się tu:

https://zdzieszowice.pl/14954/pomoc-dla-przedsiebiorcow-w-zwiazku-z-covid-19.html

 

(Informacja przygotowana na podstawie materiałów Gm. Zdzieszowice)

GMINA KLUCZBORK

Ulgi w czynszach; brak opłaty targowej; zwolnienia, odroczenia płatności, rozłożenie na raty czy umorzenia podatku od nieruchomości oraz odroczenie płatności, rozłożenie na raty czy umorzenie podatku od środków transportowych – na taką m.in. pomoc mogą liczyć przedsiębiorcy z Gminy Kluczbork dotknięci skutkami pandemii koronawirusa.

Ulgi w czynszach mogą wynieść aż 90 proc. dla tych, którzy w związku z pandemią Covid-19 musieli zawiesić działalność i aż do 50 proc. przez 3 miesiące po ponownym uruchomieniu firmy.

O ulgi – nawet do 50 proc. wysokości czynszu – mogą się ubiegać także ci, którzy pomimo otwarcia firmy odczuli skutki pandemii i aż do 40 proc. do 2 miesięcy po ustaniu pandemii.

O zwolnienia, odroczenia płatności, rozłożenie na raty czy umorzenia podatku od nieruchomości także mogą ubiegać ci przedsiębiorcy, których dotyczy zakaz prowadzenia działalności.

Wszystkie formy wsparcia dla firm Gminy Kluczbork szczegółowo opisane zostały tu:

https://www.kluczbork.eu/847,program-wsparcia-dla-przedsiebiorcow-covid-19

GMINA OLESNO

Najemcy lokali miejskich i Dzierżawcy gruntów komunalnych, mogą liczyć na zwolnienie lub obniżenie do 50% stawek czynszowych do czasu odwołania stanu epidemii.

Olescy Przedsiębiorcy mogą też starać się o zwolnienie z rat albo raty lub części raty podatku od nieruchomości związanego z prowadzeniem działalności za kwiecień, maj, czerwiec jeżeli spełniają następujące warunki:

  1. nie mogli prowadzić działalności gospodarczej, w związku z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.(Dz. U. 2020 poz. 491),
  2. którzy zgodnie spełniają warunki zgodne z art. 15 g ust. 9 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 

Dodatkowo przedsiębiorcy mogą uzyskać przedłużenie terminu płatności rat albo raty lub części raty podatku od nieruchomości związanego z prowadzeniem działalności za kwiecień, maj, czerwiec do dnia 30 września 2020 r., jeżeli zanotowali spadek obrotów gospodarczych nieobjętych zapisami ustawy z dnia 2 marca 2020 r., o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Aby skorzystać z pomocy zainteresowani przedsiębiorcy proszeni są o złożenie:

  1. Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. Oświadczenie zawartego w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
  3. Deklarację lub korektę deklaracji na podatek od nieruchomości albo informacją o nieruchomościach i obiektach budowlanych, w której wykazuje zwolnienia lub odroczenia.

Wszystkie szczegółowe informacje o których mowa powyżej, dostępne są na stronie: https://olesno.pl/8856/11134/pomoc-burmistrza-olesna-dla-przedsiebiorcow.html”.

MIASTO OPOLE

Jeśli nie mogłeś z powodu pandemii koronawirusa prowadzić działalności, a wynajmujesz lokal od miasta, prezydent Opola może zwolnić Twoją firmę z płacenia czynszu za czas do 14 marca do końca epidemii. Nie jest to jedyna forma wsparcia dla firm, jaką oferuje stolica woj. opolskiego.

O zwolnienie z płacenia czynszu przedsiębiorca musi jednak zawnioskować, i – co zastrzega samorząd - wniosek ten powinien być uzasadniony.

Poza tym w ramach pakietu rozwiązań, które mają być wsparciem dla przedsiębiorców w tej szczególnej sytuacji, miasto Opole daje też możliwość odroczenia terminu płatności czynszu, rozłożenia go na raty, umorzenia albo odstąpienia od dochodzenia. Więcej o takiej formie pomocy można przeczytać tu:

https://www.opole.pl/dla-mieszkanca/najem-lokali-uzytkowych

Odroczenie terminu płatności, rozłożenie jej na raty, umorzenie albo odstąpienie od dochodzenia może też dotyczyć dzierżawy. Informacje w tym zakresie oraz odwołanie do formularzy i kontakty do właściwych komórek urzędu miasta znajdują się tu:

https://www.opole.pl/dla-mieszkanca/dzierzawa

Przedsiębiorcy działający w mieście Opolu mogą też wnioskować o odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty lub umorzenie podatków i opłat lokalnych. Szczegółowe informacje na ten temat oraz linki do odpowiednich formularzy znajdują się tu:

https://www.opole.pl/dla-mieszkanca/podatki-i-oplaty-lokalne-1

Ogólna informacja o wsparciu miasta Opola dla przedsiębiorców opisana została tu:

https://www.opole.pl/beta/pomoc-dla-przedsiebiorcow-covid-19/

 

GDZIE DZWONIĆ?

> Informacji w sprawie zwolnień z czynszu udziela Wydział Lokalowy, pod numerem telefonu
77 44 35 742, oraz adresem e-mail wsparcie-najem@um.opole.pl

> Informacje w zakresie ulg w zakresie dzierżawy udzielane są pod numerem telefonu
77 45 11 875, oraz adresem e-mail: wsparcie-dzierzawa@um.opole.pl Jeżeli dzierżawisz teren na targowisku miejskim informacje i wnioski kieruj na adres e-mail: wsparcie-targowiska@um.opole.pl  Jeżeli dzierżawisz teren miejski od jednostki organizacyjnej Miasta Opola informacje udzielane są przez odpowiednią jednostkę.

> Informacje w zakresie ulg w podatkach i opłatach lokalnych udzielane są pod numerem telefonu 77 45 11 976, oraz adresem e-mail: wsparcie-podatki@um.opole.pl

> Informacje w zakresie ulg dla pozostałych należności płatnych do Urzędu Miasta Opola udzielane są pod numerem telefonu 77 45 11 966, oraz adresem e-mail: wsparcie-inne@um.opole.pl

> Informacje w zakresie ulg udzielane są pod adresem e-mail właściwej jednostki, do której wpłaca się należność.

 

(Materiał przygotowany na podstawie informacji Urzędu Miasta Opola)

KĘDZIERZYN-KOŹLE

Decyzją prezydent miasta firmy z Kędzierzyna-Koźla będą mogły skorzystać z ulg w spłacie zobowiązań podatkowych oraz zobowiązań cywilnoprawnych wobec gminy.

Chodzi o możliwość złożenia wniosku o zmniejszenie, odroczenie, rozłożenie na raty czynszów za lokale wynajmowane od gminy lub umorzenie zaległości z tego tytułu, możliwość złożenia wniosku o odroczenie, rozłożenie na raty lub umorzenie zaległości dotyczących podatków od nieruchomości oraz nienaliczanie czynszów za stoiska przemysłowe w hali „Manhatan”.

Informację w tej sprawie, wraz z kompletem dokumentów, miasto zamieściło na swojej stronie. Link do tej informacji znajduje się tu:

https://kedzierzynkozle.pl/pl/aktualnosc/koronawirus-wsparcie-dla-biznesu

W druku zamieszczonym jako załącznik do tekstu znajduje się m.in. informacja o tym, że od 14 marca zostaną skorygowane faktury i nie będzie naliczany do odwołania czynsz za stoiska przemysłowe w hali Manhatan. Pozostali przedsiębiorcy wynajmujący gminne lokale, którzy ze względu na epidemię koronawirusa musieli zamknąć działalność lub znacznie spadły im wpływy, mogą w związku z tym złożyć wniosek do prezydenta miasta o zmniejszenie naliczonego czynszu, odroczenie do końca lipca, rozłożenie płatności na raty ze spłatą rozpoczynającą się w sierpniu br. czy o umorzenie zaległości czynszu (wniosek w tej sprawie trzeba składać dopiero po terminie zapłaty).

Przedsiębiorcy z Kędzierzyna-Koźla, którzy ponoszą straty z powodu pandemii, mogą też złożyć do prezydenta miasta wnioski ws. podatku od nieruchomości. Tą drogą mogą ubiegać się o odroczenie płatności czy zaległości do końca lipca br.; rozłożenie na raty należności lub zaległości ze spłatą od sierpnia br. bądź o umorzenie zaległości w podatku (o co znioskuje się dopiero po terminie jego zapłaty).

Jakie dokumenty i formularze należy złożyć oraz gdzie je kierować i kogo pytać o szczegóły - o tym wszystkim przeczytać można w informacji Urzędu Miasta Kędzierzyna-Koźla.

http://www.kedzierzynkozle.pl/pl/aktualnosc/koronawirus-wsparcie-dla-biznesu

 

(Materiał przygotowany na podstawie informacji UM Kędzierzyn-Koźle)

BRZEG

Wśród wprowadzonych w Brzegu rozwiązań, które mają pomóc przetrwać firmom czas pandemii koronawirusa, obniżono czynsz za najem lokali, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, do 1 zł +Vat miesięcznie od całej powierzchni lokalu za kwiecień i maj.

Prócz tego miasto Brzeg zawiesiło pobór opłaty targowej. Przedsiębiorcy będą też mogli starać się o odroczenie terminu płatności rat podatków, rozłożenie tych płatności na raty czy o umorzenie odsetek od przeterminowanych kwot

Cały program wsparcia opisany został na stronie Miasta Brzeg:

https://brzeg.pl/archiwum-aktualnosci/85800-pakiet-pomocowy-burmistrza-brzegu/

Niezbędne do skorzystania ze wsparcia dokumenty do pobrania znajdują się natomiast na stronie internetowej www.bip.brzeg.pl Urząd miasta > struktura organizacyjna > Biuro Podatków i Opłat

 

(Materiał przygotowany na podstawie informacji zamieszczonych na stronie Miasta Brzeg www.brzeg.pl za zgodą Burmistrza Brzegu)

PRUDNIK

Podatki i opłaty, czynsze i dzierżawy, pomoc de minimis oraz rozwój - to cztery filary programu wsparcia Gminy Prudnik dla przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji z powodu zagrożenia koronawirusem. Czyli tych, którzy utracili płynność finansową i zmuszeni zostali do przestojów w produkcji czy świadczeniu usług z powodu pandemii.

Oferowana przez gminę Prudnik pomoc ma na celu m.in. wsparcie firm oraz utrzymanie miejsc pracy mieszkańców Prudnika. Z przekazanych na stronie gminy informacji wynika np., że umarzanie zaległości podatku od nieruchomości odbywać się będzie na wniosek podatnika w sytuacji, gdy nie zapłacił on podatku w wyznaczonym terminie. „Wniosek musi być uzaOKIEsadniony i zawierać argumenty oraz dowody na ich poparcie wskazujące, że zapłata podatku była niemożliwa ze względu np. na sytuację finansową podatnika, jego ważny interes lub interes publiczny” – zaznacza Gmina.

Podobnie odraczanie terminu płatności podatku od nieruchomości – także będzie mieć miejsce na wniosek podatnika wtedy, gdy zapłata w ustawowym terminie będzie niemożliwa. W takim przypadku podanie trzeba złożyć przed upływem terminu płatności bądź po tym terminie płatności. Przedsiębiorcy z Prudnika mogą także wnioskować o:

- rozłożenie na raty należności z tytułu podatku od nieruchomości

- umarzanie zaległości podatku od środków transportowych

- odraczanie terminu płatności podatku od środków transportowych

- rozłożenie na raty należności z tyt. podatku od środków transportowych 

Gmina Prudnik proponuje też przedsiębiorcom m.in.:

- odroczenia terminów zapłaty czynszu z tytułu dzierżawy lub najmu lokali użytkowych, które ma mieć miejsce na wniosek najemców i dzierżawców

- zwolnienia z czynszu przez okres trwania zagrożenie epidemicznego dla lokali zamykanych w związku z wprowadzonymi zakazami – w tym przypadku umorzenie może mieć miejsce na wniosek najemcy czy dzierżawcy nawet do 100% należnego czynszu.

- zwolnienia z czynszu przez okres trwania zagrożenie epidemicznego dla przedsiębiorców którzy utracili klientów w zależności od sytuacji (umorzeniu podlega na wniosek najemcy czy dzierżawcy do 80% należnego czynszu)

- dodatkowe zwolnienie na 1 miesiąc po ustaniu zagrożenia epidemicznego dla przedsiębiorców, którzy uzyskali zwolnienie z czynszu w związku  z zagrożeniem epidemicznym

- wprowadzenie dodatkowych zasad wynajmowania lokali użytkowych, według których wysokość stawki czynszu za 1m² wynajmowanych nieruchomości, w których mikro przedsiębiorca poniesie nakłady  konieczne na dostosowanie ich do prowadzenia działalności gospodarczej, będzie uzależniona  od wartości tych nakładów. Przy takim rozliczeniu stawka czynszu okresowo może stanowić do 15 proc. stawki bazowej za metr kwadratowy powierzchni wynajmowanej nieruchomości.

- przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów – w grę wchodzi przesunięcie o 3 miesiące; potrzebny jest do tego wniosek podatnika, gdy zapłata będzie niemożliwa w terminie ustawowym. Wniosek ten trzeba złożyć przed upływem terminu płatności.

 

Kompleksowy pakiet wsparcia dla firm Gminy Prudnik Opisany został tu:

https://prudnik.pl/7159/1975/program-wsparcia-przedsiebiorcow.html

 

(Materiał przygotowany na podstawie informacji Gminy Prudnik)

BIAŁA

Obniżenie stawki czynszu w lokalach gminnych, jego umorzenie w całości bądź części albo odroczenia terminu zapłaty– to wsparcie zaproponowane lokalnym firmom przez gminę Biała. Firmy z Białej mogą też wnioskować o odroczenie terminu zapłaty podatków od nieruchomości czy środków transportowych, odroczenie spłaty zaległości, rozłożenie na raty podatku lub zaległości albo umorzenie zaległości wraz z odsetkami.

Pakiet Pomocowy, o którym gmina informuje na swojej stronie internetowej, ma ograniczyć uciążliwości wynikające z sytuacji, w jakiej znaleźli się przedsiębiorcy w czasach pandemii. Jak zaznacza samorząd – udzielana firmom pomoc będzie zależna od stopnia utraty płynności finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Jak konkretnie wygląda pakiet pomocowy w gm. Biała?

  1. Termin zapłaty czynszu w lokalach użytkowych zostanie przesunięty do 15-tego dnia następnego miesiąca, tj. opłata czynszu za miesiąc kwiecień br. przypada na 15 maja br - w drodze aneksu do umowy najmu. Stan ten wprowadzony zostanie na czas epidemii.

  2. O udzielenie wyżej wskazanej pomocy (obniżenie stawki, umorzenie lub odroczenie terminu zapłaty) wnioskować mogą najemcy, którzy udokumentują, że ich płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające te okoliczności.

  3. Wniosek o udzielenie pomocy z gminy należy złożyć najpóźniej do 10-tego dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiła utrata płynności finansowej z powodu COVID-19, tj. w przypadku ubiegania się o pomoc za miesiąc kwiecień br. wniosek należy złożyć do 10-go maja br.

  4. Przedsiębiorcy, którzy z powodu epidemii koronawirusa mają problemy, by zapłacić podatek od nieruchomości czy podatek od środków transportowych, mają możliwość złożenia wniosku o odroczenie terminu zapłaty podatku, odroczenie zapłaty zaległości podatkowych, rozłożenie na raty podatku lub zaległości podatkowych, umorzenie zaległości podatkowych wraz z odsetkami, umorzenie odsetek od zaległości z uwagi na ważny interes podatnika lub interes publiczny.

  5. O częściowe lub całościowe ulgi w zakresie podatków od nieruchomości czy podatków od środków transportowych mogą wnioskować podatnicy, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami można przesłać w formie elektronicznej poprzez platformę  ePUAP lub wysłać pocztą bądź wrzucić do skrzynki podawczej umieszczonej na Urzędzie Miejskim w Białej. Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i po wykazaniu, że nastąpiła utrata płynności finansowej.

Telefony do kontaktu:

Skarbnik Gminy Biała – 77 4388 532

W sprawie ulgi czynszowej: 77 4388 549

W sprawie podatku od nieruchomości: 77 4388 538
 

Kompleksowa informacja o wsparciu gm. Biała znajduje się tu:

https://biala.gmina.pl/6154/pakiet-pomocowy-dla-przedsiebiorcow.html

 

(Powyższy materiał został przygotowany na podstawie informacji zamieszczonej na stronie Gminy Biała)

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.