Przejdź do sekcji:

OFERTA OCRG

Podlegające samorządowi województwa Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki ma w swojej ofercie szereg narzędzi wsparcia dla firm. Chodzi nie tylko o unijne nabory ogłaszane zgodnie z przyjętym harmonogramem, ale też o wsparcie finansowe czy merytoryczne, z którego przedsiębiorcy mogą skorzystać na bieżąco. A to może być przydatne także w czasach obostrzeń związanych z pandemią COVID-19.

WSPARCIE EKSPORTU

Podlegające samorządowi województwa Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki udziela wsparcia dla firm, które chcą pozyskać biznesowych partnerów za granicą lub eksportować swoje produkty i usługi na zagraniczne rynki, a także tym przedsiębiorcom, którzy chcą inwestować w Polsce.

1. PRZYGOTOWANIE DANYCH Z BAZY KOMPASS

Baza Kompass to największa baza polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych z różnych branż na świecie (z ponad 60 krajów). Dane w niej zgromadzone zawierają najważniejsze informacje o firmach, które mogą być wykorzystywane przez opolskich przedsiębiorców dla zwiększenia zasięgu działań marketingowych i sprzedaży. Dostęp indywidualny do tej bazy jest płatny. Bezpłatnie dane może z niej pobrać i przygotować dla firm z Opolszczyzny działające w OCRG Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera.

Co zawiera Baza Kompass?

  • ponad 5 mln firm i ponad 12 mln kontaktów/ do osób - potencjalnych kooperantów biznesowych – producentów, importerów, usługodawców
  • możliwość skorzystania z ponad 60 kryteriów wyszukiwania, by dotrzeć do odpowiednich odbiorców lokalnych lub zagranicznych poprzez bezpośrednie wskazanie branży, produktów lub usług 
  • Klasyfikacja Kompass zawiera:

 

15 grup – głównych sektorów                               55 000  produktów i usług

             3 018  branż                                                              67  sektorów działalności

 

2. DOFINANSOWANIE DO USŁUG SPECJALISTYCZNYCH (Działanie 2.3)

Na przykład:

- opracowanie strategii wejścia na rynki zewnętrzne, np. zagraniczne

- organizacja procesu wejścia na rynki zewnętrzne, np. kooperacja z partnerem biznesowym, udział w giełdach kooperacyjnych czy targach branżowych

(patrz str. 4-5)

3. DOTACJA W RAMACH NABORU NA WSPÓŁPRACĘ GOSPODARCZĄ I PROMOCJĘ

Nabór na współpracę gospodarczą i promocję pozwala zdobyć dofinansowanie na udział w targach czy wejście na rynki zagraniczne.

(patrz str. 10)

 

II. WSPARCIE INWESTYCYJNE

Przedsiębiorcy, którzy chcą inwestować lub reinwestować w Polsce, mogą liczyć na wsparcie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera, działającego przy OCRG, m.in. w zakresie kontaktu z różnego typu instytucjami, firmami dostarczającymi media, samorządami, Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi czy w zakresie przepisów dotyczących Polskiej Strefy Inwestycji.

 

KONTAKT

OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI

CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA

ul. Krakowska 38, 45-075 Opole

tel.: 77 40 33 648, 77 40 33 646

www.ocrg.opolskie.pl                  e-mail: invest@ocrg.opolskie.pl

 

WSPARCIE NA USŁUGI SPECJALISTYCZNE (DZIAŁANIE 2.3)

18,6 mln zł to pula pieniędzy, która trafi do firm z woj. opolskiego w formie promes i dotacji na specjalistyczne usługi. Np. na doradztwo prawne, finansowo-księgowe, dostęp do baz danych, wynajem urządzeń laboratoryjnych, usługi rzecznika patentowego.

Jaką kwotę można dostać?

  • do 50 000 zł dotacji         
  • do 150 000 zł promesy   

Dotacje mogą być przeznaczone na:

- doradztwo dotyczące własności intelektualnej i patentów, np. opłacenie usług rzecznika patentowego za opracowanie i złożenie wniosku patentowego, pokrycie kosztów rejestracji w Urzędzie Patentowym;

- opracowanie strategii wejścia na rynki zewnętrzne, także zagraniczne, np.: dofinansowanie kosztu analizy otoczenia przedsiębiorstwa obejmującej m.in. informację nt. podatków, kwestii zatrudnienia pracowników, różnic kulturowych w danym kraju, itp.

- organizacja procesu wejścia na rynki zewnętrzne, np. kooperacja z partnerem biznesowym, udział
w giełdach kooperacyjnych czy targach branżowych, pokrycie kosztów przygotowania i obsługi wyjazdów na spotkania z partnerami, kosztów tłumaczeń, transportu, hoteli, biletów wstępu, wyżywienia, itp.

- usługi w zakresie wzornictwa przemysłowego czy designu, np. pokrycie kosztów szkolenia, warsztatów i doradztwa dotyczącego projektowania produktów, przygotowanie wzoru przemysłowego, analizy jego walorów użytecznych, itp.

- dostarczanie usług proinnowacyjnych (pośrednictwo we wdrażaniu technologii i innowacji), np. pokrycie kosztów związanych z wdrożeniem wyników prac badawczo – rozwojowych

* dotacja przyznawana jest w formie refundacji, czyli firma dostaje zwrot kosztów zapłaconej wcześniej przez siebie usługi

** refundowane jest do 70 proc. wartości usług, nie więcej niż do 50 tys. zł

 

Promesy mogą być przeznaczone np. na:

- opracowanie lub aktualizację strategii rozwoju przedsiębiorstwa

- doradztwo prawne, finansowo-księgowe, organizacyjne, np. pokrycie kosztów zakupu usług prawniczych, doradców finansowych, mediatorów, specjalistów ds. zarządzania personelem, itp.

- doradztwo technologiczne, czyli np. oceny technologiczne przedsiębiorstwa, audyt technologiczny,

- wynajem urządzeń laboratoryjnych

- dostęp do płatnych baz danych, raportów, analiz

- usługi dotyczące analizy rynku, analizy strategicznej, benchmarking (np. udział w konferencjach, sympozjach, wystawach, wizytach studyjnych, praktykach)

- audyt energetyczny

- certyfikacja i standaryzacja usług oraz produktów (np. pokrycie kosztu wdrożenia certyfikatu ISO, deklaracji zgodności CE, itp.)

- szkolenia specjalistyczne

- promocję i inkubację innowacyjnej przedsiębiorczości, czyli działania marketingowe i promocyjne, pomoc w pozyskiwaniu kapitału na rozwój, współpracę z instytucjami B+R, pomoc w pozyskiwaniu zasobów kapitałowych i ludzkich, itp.

- informacje o źródłach finansowania działalności gospodarczej

 

* promesa przyznawana jest w formie niefinansowego wsparcia, czyli przedsiębiorca po skorzystaniu z usługi płaci wykonawcy 30 proc. kosztu tej usługi (wkład własny), a pozostały koszt pokrywany jest z przyznanej promesy

** wysokość promesy może stanowić do 70 proc. wartości usługi, nie więcej niż 150 tys. zł

 

KONTAKT

OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI 

ul. Krakowska 38, 45-075 Opole

tel. 77 40 33 604, 77 40 33 615 lub 616

www.ocrg.opolskie.pl                                                                           

e-mail: szkolenia@ocrg.opolskie.pl

NABORY UNIJNE W 2020 r.

W 2020 podlegające samorządowi województwa Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki planuje ogłosić pięć naborów dla firm. Łącznie w puli wszystkich tych naborów będzie 33,9 mln zł.

10.1.2 INFRASTRUKTURA USŁUG SPOŁECZNYCH – w puli 8,00 mln zł; nabór: maj 2020

W ramach tego naboru mikro, małe i średnie firmy mogą starać się o wsparcie na inwestycje budowy, rozbudowy, przebudowy czy wyposażenia domów seniora. Nabór ten ma polepszyć dostęp do usług opieki nad seniorami. O pieniądze będą się mogły starać firmy tylko z powiatu brzeskiego – ze względu na relatywnie niewielką, pozostałą w ramach tego zadania pulą pieniędzy oraz analizy, które wskazują, że właśnie w pow. brzeskim miejsc opieki nad osobami starszymi jest najmniej.

2.1.3 NOWE PRODUKTY I USŁUGI W MSP NA OBSZARACH PRZYGRANICZNYCH – w puli 6,5 mln zł; nabór: maj 2020

O dotacje w tym naborze mogą ubiegać się mikro, małe i średnie firmy z obszarów przygranicznych, czyli w powiatów nyskiego, prudnickiego i głubczyckiego. Dotacje można wykorzystać na wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych; a także na inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, które pozwolą wprowadzać na rynek nowe lub ulepszone produkty czy usługi. Wsparcie można też przeznaczyć na inwestycje w rozwój firm zwiększające skalę ich działalności oraz wzrost zasięgu oferty.

3.4 POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W MSP – w puli 5,5 mln zł; nabór: czerwiec 2020

Wsparcie w ramach tego naboru można otrzymać m.in. na zastosowanie energooszczędnych – w zakresie energii elektrycznej, ciepła, chłodu czy wody - technologii produkcji i użytkowania energii; zastosowanie technologii odzysku energii; wprowadzanie systemów zarządzania energią; zastosowanie energooszczędnych technologii; modernizację energetyczną budynków firm; instalacje służące do wytwarzania, przetwarzania, magazynowania czy przesyłu energii ze źródeł odnawialnych czy na audyt energetyczny w MSP. O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie firmy z powiatów brzeskiego, namysłowskiego, nyskiego, prudnickiego i głubczyckiego.

2.1.4 INWESTYCJE DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ w puli 2,4 mln zł; nabór: wrzesień 2020

Nabór skierowany jest do m.in. spółdzielni socjalnych, stowarzyszeń czy fundacji prowadzących działalność gospodarczą. Dotacje można dostać na nowoczesne maszyny i sprzęt do produkcji, służące wprowadzeniu na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług. Można je przeznaczyć na wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych oraz na inwestycje w rozwój, zwiększające skalę działalności i zasięg oferty.

2.4 WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA I PROMOCJA – w puli 11,5 mln zł; nabór: wrzesień 2020

Wsparcie w ramach tego naboru przeznaczone jest dla mikro, małych i średnich firm z woj. opolskiego. Przeznaczyć je można na działania, które pomogą wyjść z usługami czy produktami na nowe rynki w kraju albo za granicąnp. na opracowanie nowych albo aktualizację już istniejących modeli biznesowych, strategię działań międzynarodowych czy na otwieranie nowych kanałów biznesowych. Pieniądze mogą zostać przeznaczone m.in. na udział targach krajowych czy zagranicznych.

 

KONTAKT

OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI

ul. Krakowska 38

45-075 Opole,

tel.: 77 40 33 660, 77 40 33 661, 77 40 33 669

e-mail: biuro@ocrg.opolskie.pl, www.ocrg.opolskie.pl

DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ DLA FIRM (DZIAŁANIE 7.5)

26 mln zł – to pieniądze na doradztwo i szkolenia dla firm z unijnej puli województwa opolskiego. Przedsiębiorcy mogą z nich korzystać w latach 2018-2021. W każdym roku
do wykorzystania na dofinansowanie jest po 6,5 mln zł.

Jaką kwotę można dostać?

  • 12 000 złotych – mikroprzedsiębiorstwa
  • 24 000 złotych – małe firmy
  • 48 000 złotych – średnie firmy

* średnie wsparcie na jednego pracownika może wynieść do 4 000 zł

** maksymalne dofinansowanie dla firmy może wynieść do 80 proc. wartości szkolenia

 

Kto może dostać dofinansowanie do szkoleń?

Wsparcie przeznaczone jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców (oraz ich pracowników) z woj. opolskiego działających w branżach, które zostały uznane za tzw. regionalne specjalizacje inteligentne Opolszczyzny. Są to:

- branża budowlana (z przemysłem mineralnym i usługami budowlanymi)

- branża chemiczna

- branża drzewno-papiernicza (w tym przemysł meblarski)

- branża maszynowa i elektromaszynowa

- branża metalowa i metalurgiczna

- branża paliwowo-energetyczna

- branża rolno-spożywcza

- transport i logistyka

- usługi medyczne i rehabilitacyjne

- usługi turystyczne

Operatorem tych pieniędzy jest podlegające samorządowi województwa Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki (OCRG), a partnerem – Fundacja Rozwoju Śląska. 

KONTAKT

OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI                         FUNDACJA ROZWOJU ŚLĄSKA

ul. Krakowska 38, 45-075 Opole                                                         ul. Wrocławska 133, 45-837 Opole

tel. 77 40 33 604, 77 40 33 615 lub 616                                             tel.: +48 77 423 29 17

www.ocrg.opolskie.pl                                                                          www.fundacja.opole.pl

e-mail: szkolenia@ocrg.opolskie.pl                                                    sekretariat@fundacja.opole.pl

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.