Przejdź do sekcji:
4 (2)

1.6 Internacjonalizacja i promocja gospodarcza MŚP

Logotypy_pion

Komunikat dot. konkursu grantowego w ramach projektu „Internacjonalizacja i promocja gospodarcza MŚP” dotyczącego wyjazdu na targi POLAGRA w Poznaniu w dniach 25 – 27 września 2024 r.


Ze względów proceduralno-organizacyjnych konkurs grantowy na wyjazd na targi POLAGRA w Poznaniu w dniach 25 – 27 września 2024 r. w ramach projektu „Internacjonalizacja i promocja gospodarcza MŚP” Działanie 1.6 Promocja MŚP, w tym wsparcie internacjonalizacji oraz promocji eksportu realizowany w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027, zostaje anulowany. O kolejnych konkursach na udział w targach dla przedsiębiorców w ramach działania 1.6 FEO 2021-2027 będziemy informować Państwa na bieżąco.

|stripAttributes

O projekcie

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu ogłasza konkurs grantowy do projektu grantowego INTERNACJONALIZACJA I PROMOCJA GOSPODARCZA MŚP współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

„Internacjonalizacja i promocja gospodarcza MŚP” to projekt, którego głównym celem jest zwiększenie konkurencyjności i pozycji opolskich przedsiębiorców na rynku krajowym jak i zagranicznym oraz zintensyfikowanie nawiązania nowych kontaktów biznesowych z międzynarodowym środowiskiem gospodarczym. Projekt będzie realizował powyższy cel poprzez wsparcie współpracy gospodarczej MŚP w wymiarze krajowym i międzynarodowym oraz poprzez promocję gospodarczą MŚP, w tym udział w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych m.in. misjach/ targach.

Wartość projektu: 10 595 824,14 zł

Realizacja

Termin konkursu grantowego: 19.06 – 02.07.2024 r.

 Szczegółowe informacje dot. konkursu grantowego:

Konkurs grantowy dotyczy wyjazdu na targi POLAGRA w Poznaniu w dniach 25 – 27 września 2024 r.

 Obszar regionalnych specjalizacji inteligentnych wymienionych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego 2030, w ramach którego organizowany jest wyjazd na targi: Technologie rolno – spożywcze.

 Poziom dofinansowania: 70% przypadających na Grantobiorcę kosztów kwalifikowanych ponoszonych przez Grantodawcę (OCRG),

 Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zapewnia finansowanie następujących kosztów wymienionych w pkt. II.1 w zał. nr 2 do Regulaminu przyznawania grantów, tj. Kwalifikowalność wydatków:

  • wynajęcie powierzchni targowo-wystawienniczej wraz z niezbędnymi kosztami narzuconymi przez organizatora imprezy targowo-wystawienniczej (m.in. opłaty za podłączenie i zużycie mediów, opłata rejestracyjna, rezerwacja powierzchni wystawienniczej)
  • zabudowa stoiska (w tym m.in.: projekt zabudowy stoiska, montaż, demontaż stoiska).

Grantobiorca z kolei zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego w wysokości min. 30% przypadających na niego kosztów kwalifikowanych wymienionych w pkt. II.1 w zał. nr 2 do Regulaminu przyznawania grantów, tj. Kwalifikowalność wydatków w postaci faktur zakupowych za poniesione wydatki z katalogu wskazanego w pkt. II.2 w zał. nr 2 do Regulaminu przyznawania grantów, tj. Kwalifikowalność wydatków.

Przedmiot wsparcia grantowego (produkt/usługa) nie może stanowić działalności handlowej Grantobiorcy rozumianej jako handel wyrobami lub usługami obcymi.

 Grantobiorcami mogą być wyłącznie MSP prowadzące działalność na terenie województwa opolskiego prowadzący aktywną działalność gospodarczą nie krócej niż 24 miesiące, licząc od dnia poprzedzającego dzień złożenia „Wniosku grantowego”, rozumiane jako posiadanie siedziby firmy lub oddziału na terenie woj. opolskiego.

 

Zakres projektu

Cel projektu:

  • Głównym celem projektu grantowego jest zwiększenie konkurencyjności i pozycji opolskich przedsiębiorców na rynku krajowym jak i zagranicznym oraz zintensyfikowanie nawiązywania nowych kontaktów biznesowych z międzynarodowym środowiskiem gospodarczym.

Efekty/rezultaty projektu:

  • Realizacja działań w tym obszarze doprowadzi do zwiększenia internacjonalizacji, rozwoju i udoskonalania przedsiębiorstw oraz zmniejszenia dystansu w tym zakresie względem pozostałych regionów w Polsce.

Gdzie znaleźć wniosek i regulamin:

Regulamin i wniosek grantowy oraz pozostałe dokumenty zamieszczone zostały poniżej.

Na co można dostać wsparcie:

Wnioskodawca otrzymuje możliwość uczestniczenia w targach POLAGRA w Poznaniu w dniach 25-27.09.2024 r. w ramach stoiska regionalnego województwa.

Jak sięgnąć po wsparcie:

  1. Podstawą do rozpoczęcia procesu rekrutacji jest zgłoszenie poprzez: „Wniosek grantowy”, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu. Wraz z wnioskiem grantowym należy załączyć Strategię internacjonalizacji przedsiębiorstwa (znaną także jako strategia eksportowa/ plan rozwoju eksportu), która jest warunkiem koniecznym udziału w projekcie grantowym. Ww. dokumenty składa się poprzez platformę ePUAP na udostępnionym przez Grantodawcę (OCRG) na platformie ePUAP formularzu (od 19.06.02024).
  2. Należy mieć na względzie, że Grantodawca dopiero na etapie oceny merytorycznej po przyznaniu każdemu ze złożonych projektów grantowych punktacji (na podstawie kryteriów formalno - merytorycznych określonych w zał. nr 1 do Regulaminu przyznawania grantów), będzie weryfikował prawdziwość złożonych przez Grantobiorców (MŚP) oświadczeń we wniosku grantowym. W tym celu Grantobiorcy zostaną poproszeni o złożenie dokumentów o których mowa w § 7 ust. 6 Regulaminu.
  3. Tylko Grantobiorcy w przypadku, których weryfikacja przedłożonych dokumentów potwierdzi prawdziwość złożonych przez nich oświadczeń, mają możliwość uzyskania wsparcia w ramach naboru. Po etapie weryfikacji oświadczeń do wniosku grantowego dla projektów z najwyższą otrzymaną punktacją, Grantodawca zatwierdzi listę projektów wybranych do otrzymania wsparcia grantowego w konkursie grantowym.

 W jaki sposób się rozliczyć:

  • Podstawą rozliczenia przyznanego wsparcia grantowego jest przedłożenie „Wniosku o rozliczenie wsparcia grantowego” wraz z dokumentami potwierdzającymi dokonanie płatności za zakup usług za poniesione min. 30% przypadających na Grantobiorcę kosztów kwalifikowanych wymienionych w pkt. II.1 w zał. nr 2 do Regulaminu przyznawania grantów, tj. Kwalifikowalność wydatków wraz z dokumentami potwierdzającymi dokonanie płatności za zakup produktów/usług lub ich kopiami.

Uczestnicy

Grupa docelowa: MSP (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa) zgodnie z załącznikiem I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 14 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.