Przejdź do sekcji:

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej Blachownia

logo
Powiat: Opolski
Gmina: Kędzierzyn-Koźle
Adres: ul. Energetyków 9, 47-225 Kędzierzyn-Koźle

O instytucji

Instytut prowadzi badania naukowe i prace badawczo rozwojowe w dziedzinie nauk chemicznych w zakresie przemysłowej syntezy chemicznej, w szczególności: technologii organicznej, analizy i inżynierii chemicznej, ochrony środowiska oraz utylizacji odpadów. Dysponując nowoczesną aparaturą (analityczną, badawczą, instalacje pilotowe) oraz w oparciu o wiedzę i narzędzia informatyczne Instytut kompleksowo świadczy następujące usługi:

 1. Prowadzenie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych
 2. Wykonywanie badań, analiz, raportów oraz opracowanie opinii i ekspertyz w zakresie prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych
 3. Realizowanie projektów B+R w ramach funduszy europejskich, tj.: POIR 2014-2020, w tym program INNOCHEM, RPO WO, Program Horyzont 2020 a także Program CUBR, Program Badań Stosowanych, TANGO, Program Strategiczny BIOSTRATEG
 4. Przystosowanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych dla potrzeb praktyki przemysłowej i wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych
 5. Usług badawcze w zakresie opracowywania, doskonalenia i wdrażania technologii wytwarzania produktów chemicznych, głównie organicznych
 6. Usługi badawcze w zakresie badań fizykochemicznych, analizy chemicznej, kontroli analitycznej procesów chemicznych, badania biodegradacji, badania jakości produktów chemicznych, w zakresie REACH, kart charakterystyki
 7. Usługi projektowo-inżynieryjne: oferty techniczne na sprzedaż technologii, projekty bazowe, pakiety i projekty procesowe, współpraca i konsultacje dot. projektu technicznego i budowy instalacji, udział w rozruchach, pomoc przy realizacji dostaw urządzeń
 8. Wydawanie opinii o innowacyjności – usługa sporządzania i wydawania dokumentu będącego niezależną opinią na temat danej technologii, wdrożonej lub planowanej do wdrożenia

 

ICSO dochowuje należytej staranności i jakości w zakresie świadczonych usług i prac badawczych. Od 2007 roku zakład Analityczny wykonuje badania właściwości fizykochemicznych i badania biodegradacji zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (DPL) – Certyfikat nr 18/2017/DPL. Zakład Analityczny jest notyfikowany w Unii Europejskiej (2009/C  39/20), jako laboratorium badania detergentów.

 

 • Domeną działania ICSO „Blachownia” jest szeroko rozumiana współpraca z przemysłem obejmująca realizację bezpośrednich umów i zleceń na prace badawcze, realizację wspólnych projektów w ramach konsorcjów oraz projektów adresowanych do przedsiębiorców, a przede wszystkim wdrażanie innowacyjnych technologii w kraju i zagranicą. Ponadto, Instytut zapewnia przedsiębiorcom usługi projektowe, techniczne i analityczne na wysokim poziomie europejskim.

  Klientami Instytutu są zarówno duże przedsiębiorstwa branży chemicznej i branż pokrewnych, jak i mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, inne instytuty i jednostki naukowe, organy administracji państwowej i samorządowej, a także osoby fizyczne. Instytut identyfikuje potrzeby i oczekiwania klientów i dzieli rynek na segmenty nie z uwagi na wielkość przedsiębiorstwa, ale z uwagi na zakres realizowanej pracy i formę współpracy. Rozróżniamy klientów, dla których realizujemy prace technologiczne, w tym recepturowe oraz klientów dla których realizujemy prace usługowe i inżynierskie. Ze względu na formę współpracy rozróżniamy segment klientów współpracujących w ramach bezpośrednich umów o współpracy, segment klientów współpracujących w ramach projektów dofinansowywanych poprzez instytucje pośredniczące tj. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, PARP, OCRG, Urzędy Marszałkowskie. Potrzeby klientów w zakresie badań technologicznych dotyczą nowych, innowacyjnych rozwiązań, dla których znaczenie ma znajomość rynku i najnowszych danych literaturowych i patentowych oraz umiejętność prowadzenia badań. Natomiast w przypadku segmentu usług większe znaczenie ma znajomość przepisów UE i wymogów ustawowych oraz posiadanie certyfikatu Dobrej Praktyki Laboratoryjnej. W przypadku współpracy w ramach projektów ważne są  dane dotyczące możliwości aplikacyjnych uzyskania dofinansowania prac tj. bieżące ogłoszenia o konkursach, wymogi formalne i dane dotyczące kwalifikowalności wydatków.

  Potrzeby, założenia i wymagania klientów ustalane są na etapie projektowania poprzez bezpośrednie kontakty z klientem są to m.in. spotkania robocze w Instytucie lub u klienta, ustalenia czynione poprzez kontakt telefoniczny i mailowy. Efektem etapu planowania są wnioski aplikacyjne, harmonogramy realizacji prac, kosztorysy i oferty. Spotkania i ustalenia z klientami odbywają się w oparciu o otwartość, przejrzystość i zaufanie. Na życzenie klienta na początku współpracy podpisywane są umowy o poufności. Postępowanie z własnością klienta jest w każdym przypadku ustalana z klientem, za uzgodnienia te jest odpowiedzialny lider prowadzący prace. Na etapie odbioru prac badawczych (lub ich etapów) pozyskiwane są informacje zwrotne percepcji klienta, a weryfikacji założeń i harmonogramu dokonuje się na bieżąco. Prowadzone jest również badanie zadowolenia klienta.

 • Kluczowa kadra IOB

  ICSO aktualnie zatrudnia 143 pracowników z czego ponad 60% jest bezpośrednio zaangażowanych w badania. Prace B+R są realizowane w 7 Zakładach badawczo- technologicznych wspieranych przez Zakład Analityczny i Zakład Projektowo-Inżynieryjny. W strukturze ICSO działają również jednostki wspomagające działalność badawczo-wdrożeniową Instytutu specjalizujące się w transferze technologii, ochronie własności intelektualnej oraz zarządzaniu i rozliczaniu krajowymi i międzynarodowymi projektami/przedsięwzięciami.

  Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia" jest instytutem badawczym dynamicznie dostosowującym się do potrzeb przemysłu chemicznego. Instytut dąży do ciągłego wzmacniania naukowej i rynkowej pozycji Instytutu jako kompetentnego partnera dla innych jednostek badawczych i klientów przemysłowych oraz kierując się zasadą zadowolenia klienta jako miernika oceny działalności Instytutu.

  W 2007 r. ICSO „Blachownia" uzyskał certyfikat zgodności z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (DPL), wydany przez Biuro ds. Substancji i Preparatów Chemicznych. Certyfikat przyznano Zakładowi Analitycznemu. Dobra Praktyka Laboratoryjna to system zapewnienia jakości wymaganych prawem nieklinicznych badań laboratoryjnych, służący ocenie właściwości substancji i preparatów chemicznych z zakresu bezpieczeństwa dla zdrowia człowieka i środowiska. Badania prowadzone zgodnie z zasadami DPL zapewniają wysoki poziom wiarygodności oraz jakości ich wykonania i są uznawane przez wiele państw na świecie. W wyniku okresowej kontroli i weryfikacji spełnienia zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej, przeprowadzonej w dniach 31 maja - 2 czerwca 2017 r., Inspektor ds. Substancji Chemicznych wydał decyzję potwierdzającą spełnienie zasad DPL w Zakładzie Analitycznym ICSO "Blachownia" w zakresie:

 • badania właściwości fizykochemicznych
 • badania pozostałości (część analityczna)
 • badania zachowania się badanej substancji w wodzie, glebie i powietrzy; badania bioakumulacji
 • przyznając Certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej nr 18/2017/DPL.

  Miarą jakości i uznania ze strony rynku są uzyskane nagrody na konferencjach, wystawach i targach. Nagrody uzyskane w okresie ostatnich trzech lat:

 • XI Konferencja "Nafta/Chemia - Czas Innowacji" 2015 Tytuł "Reakcje/Innowacje 2015" za będący efektem współpracy obu podmiotów nowatorski nieftalanowy plastyfikator tworzyw sztucznych i instalację do jego produkcji, otrzymany wraz z Grupą Azoty Zakładami Azotowymi Kędzierzyn S.A.
 • XVIII edycja Konkursu Polski Produkt Przyszłości Wyróżnienie w kategorii produkt przyszłości konsorcjum: jednostka naukowa - przedsiębiorca wraz z LERG S.A. za projekt "Żywice fenolowo-formaldehydowe do laminatów".
 • International Warsaw Invention Show IWIS 2016 Złoty Medal z wyróżnieniem za "Emulsje parafinowe do różnych zastosowań"
 • International Warsaw Invention Show IWIS 2016 Srebrny Medal za "Innowacyjną usługę badawczą MULTI-CHEM - wykrywanie substancji SVHC w wyrobach"
 • International Warsaw Invention Show IWIS 2016 Nagroda Specjalna Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego dla "Emulsji parafinowych do różnych zastosowań"
 • International Warsaw Invention Show IWIS 2016 Nagroda za najlepszy wynalazek przyznana przez IFIA (International Federation of Inventors' Associations) dla "Procesu otrzymywania tereftalanu dioktylu"
 • XIX edycja Konkursu Polski Produkt Przyszłości Wyróżnienie w kategorii produkt przyszłości konsorcjum jednostka naukowa - przedsiębiorca wraz z Grupą Azoty Zakładami Azotowymi Kędzierzyn S.A. za projekt "Estry specjalistyczne na bazie alkoholi OXO"
 • Opolska Marka 2016 – nagroda w kategorii "Usługa", sektor średnie i duże przedsiębiorstwo, za usługę badawczą MULTI-CHEM - wykrywanie substancji niebezpiecznych SVHC w wyrobach
 • International Warsaw Invention Show IWIS 2016 Srebrny Medal za Innowacyjną usługę badawczą MULTI-CHEM - wykrywanie substancji SVHC w wyrobach
 • Opolska Nagroda Jakości 2017 – tytuł Laureata w konkursie przyznany przez Kapitułę Opolskiej Nagrody Jakości (na podstawie oceny wniosku zgłoszonego przez Instytut Ciężkiej Syntezy organicznej „Blachownia” o raz na podstawie przeprowadzonego w dniu 26.04.2017 audytu) wraz z listem gratulacyjnym Wojewody Opolskiego;
 • Nominacja do Polskiego Godła Promocyjnego "Teraz Polska" dla innowacyjnych żywic fenolowo-formaldehydowych do laminatów 2018 - XI Edycja Konkursu dla Przedsięwzięć Innowacyjnych
 •  
 • inne badania: analizy chemiczne

 

Oferta instytucji

W zakresie usług dostępnych w ramach wsparcia niefinansowego ujętych w podziale IZRPO WO 2014-2020 Instytut oferuje m.in. następujące usługi wysoko specjalistyczne:

 

 1. Badania identyfikacyjne składu chemicznego z wykorzystaniem technik instrumentalnych

Badania składu strumieni technologicznych, produktów, odpadów i materiałów z wykorzystaniem szeregu technik analitycznych. Ramowy program usługi:

 • Przygotowanie próbek do badań
 • Badania metodą spektroskopii podczerwieni (FTIR)
 • Badania metodami analizy elementarnej (AE)
 • Badania metodami chromatografii gazowej z detekcją mas (GC/MS)
 • Badania metodami chromatografii cieczowej z detekcją mas (LC/MS)
 • Badania metodami miareczkowymi
 • Badania metodą fluorescencji rentgenowskiej (XRF)
 • Badania metodami analizy termicznej (TGA)
 • Doboru właściwych metod dokonuje osoba kierująca pracami badawczymi.

 

Cena netto za 1 godzinę usługi: 275 zł

Cena netto za usługę: 5 000 zł (netto)/próbę

 

​2. Ocena biodegradacji substancji organicznych

Testy do oceny szybkiej biodegradowalności  wg OECD 301 A,C,D,E,F

Testy do badania potencjalnej biodegradowalności  wg OECD 302 B

Czas trwania badania 21 lub 28 dni.

 

Cena netto za 1 godzinę usługi: 350 zł

Cena netto za usługę: 4 300 zł - 4 500 /próbę

 

3. Symulacja wysokociśnieniowych procesów przemysłowych

Badania i testy katalityczne w wysokociśnieniowych instalacjach okresowych i ciągłych, przeznaczonych do pracy pod ciśnieniem do 300atm oraz 400°C. Do dyspozycji pozostają instalacje od skali laboratoryjnej do skali pilotażowej z możliwością stosowania różnego typu katalizatorów, surowców oraz gazów procesowych.

Testy katalityczne prowadzone w układach reakcyjnych wysokociśnieniowych przepływowych lub reaktorach okresowych.

Aparatura pozwala na realizację badań w zakresie:

 • symulacji procesów chemicznych, w szczególności wysokociśnieniowych
 • symulacja procesów wodorowych, również z możliwością pracy z innymi gazami jak CO2, NH3, H2, itd.,
 • testy żywotności katalizatorów (life-time testing)
 • optymalizacja procesów przemysłowych
 • dobór układów katalitycznych oraz parametrów procesowych
 • dostosowanie układów katalitycznych do specyficznych wymagań klienta.

 

Cena netto za 1 godzinę usługi: 250 zł

Cena netto za usługę: 2000 zł

 

4. Analiza struktury wewnętrznej materiałów porowatych i katalizatorów (BET)

Metoda badawcza polega na określeniu struktury wewnętrznej materiałów porowatych pod kątem rozkładu i dystrybucji szerokości porów oraz określeniu rodzaju materiału pod względem zawartości: mikroporów, mezoporów oraz makroporów z wykorzystaniem aparatów wykorzystujących zjawisko adsorpcji fizycznej N2 w temp 77K oraz CO2 w temp. 0°C  w całym zakresie ciśnień względnych (0-1 p/p0).

Wykonanie jedno- lub wielopunktowego pomiaru adsorpcji gazów w celu wyznaczenia izotermy adsorpcji, będącej podstawą do charakterystyki materiałów porowatych.

Na podstawie kształtu pełnej izotermy adsorpcji N2 w całym zakresie ciśnień cząstkowych na materiale porowatym, jesteśmy w stanie określić rodzaj materiału pod względem zawartości odpowiednich porów. Do tego typu pomiaru służy specjalnie przygotowana metoda, która w 40 punktach pomiarowych w zadanym zakresie ciśnień mierzy ilość zaadsorbowanego azotu, co po odpowiednich obliczeniach (Horvatha-Kawazoe, Dubinina-Radushkevicha, BJH, Izoterm, BET), daje obraz próbki oraz pozwala na określenie parametrów struktury porowatej.

Badania mogą zostać wykonane zgodnie z przyjętą procedurą wyznaczania powierzchni właściwej metodą adsorpcji azotu w temp 77k (BET), lub mogą zostać dostosowane do specyficznych wymagać klienta.

 

Cena netto za 1 godzinę usługi: 65 zł

Cena netto za usługę: 250 zł

 

​5. Oznaczanie odporności tworzywa kompozytowego na złamanie udarowe za pomocą metody Charpy’ego

Badanie polega na udarowym zginaniu prostopadłościennej próbki z karbem lub bez karbu, podpartej na dwóch podporach i określeniu pracy potrzebnej do jej złamania. Zleceniodawca dostarcza próbki o wymiarach określonych w normie  PN-EN ISO 179-1:2010. Zakres usługi:

 • Przygotowanie próbki i jej klimatyzowanie.
 • Ustawienie parametrów maszyny.
 • Wykonanie badania odporności udarowej.

 

Cena netto za 1 godzinę usługi: 250 zł

Cena netto za usługę: 500 zł

 

​6. Oznaczanie masowego (MFR) i objętościowego (MVR) wskaźnika szybkości płynięcia tworzyw termoplastycznych o różnym stopniu napełnienia

Badanie polega na pomiarze szybkości wytłaczania stopionego tworzywa poprzez dyszę o znormalizowanych wymiarach, w określonych warunkach temperatury i obciążenia. Zakres usługi:

 • Przygotowanie próbki do badania.
 • Wstępne ogrzewanie badanego materiału w plastometrze.
 • Przepchnięcie stopionego materiału przez znormalizowaną dyszę.
 • Zważenie odciętych odcinków pomiarowych.
 • Wyznaczenie MFI wyrażonego się w g/10 min.

 

Cena netto za 1 godzinę usługi: 250 zł

Cena netto za usługę: 500 zł

 

7. Oznaczanie właściwości mechanicznych tworzyw litych, porowatych i materiałów tekstylnych

Badanie polega na wyznaczeniu parametrów próbki kompozytu o różnorodnym składzie podczas jej statycznego zrywania, rozciągania i ściskania. Zakres usługi:

 • Przygotowanie próbki.
 • Badanie właściwości mechanicznych.
 • Wyznaczenie parametrów takich jak moduł sprężystości podczas zginania i rozciągania (moduł Younga), naprężenia podczas rozciągania i zginania, naprężenia przy zniszczeniu próbki, wydłużenie, naprężenia i wydłużenia w granicy plastyczności, itp.

 

Cena netto za 1 godzinę usługi: 250 zł

Cena netto za usługę: 500 zł

 

8. Oznaczanie odporności tworzywa kompozytowego na złamanie udarowe za pomocą metody Izoda

Badanie polega na udarowym zginaniu wyłącznie próbki z karbem. Próbkę mocuje się pionowo, jednym końcem w uchwycie podstawy młota i łamie ostrzem walcowym wahadła młota w określonej odległości od krawędzi uchwytu. Zleceniodawca dostarcza próbki o wymiarach określonych w normie  PN-EN ISO 180:2004. Zakres usługi:

 • Przygotowanie próbki i jej klimatyzowanie.
 • Ustawienie parametrów maszyny.
 • Wykonanie badania odporności udarowej.

 

Cena netto za 1 godzinę usługi: 250 zł

Cena netto za usługę: 500 zł

 

logo
Powiat: Opolski
Gmina: Kędzierzyn-Koźle
Adres: ul. Energetyków 9, 47-225 Kędzierzyn-Koźle

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.