Przejdź do sekcji:

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych (oddział w Opolu)

Instytut-Ceramiki-i-Materiałów-Budowlanych
Powiat: Opolski
Gmina: Opole
Adres: Ul. Oświęcimska 21, 45-641 Opole

O instytucji

Rodzaje świadczonych/oferowanych usług

Instytut  Ceramiki  i  Materiałów  Budowlanych -  Oddział  Inżynierii  Materiałowej, Procesowej i Środowiska w Opolu od 60 lat współtworzy opolskie zaplecze badawczo-naukowe. Znaczące osiągnięcia   naukowe   i   wdrożeniowe   naszej instytucji   oparte   na    kilkudziesięcioletnich doświadczeniach   znakomitej kadry    specjalistów,   stanowią   podstawę    obecnej   pozycji Instytutu wśród jednostek naukowych.

Przedmiotem działalności Oddziału w Opolu są:

•             badania jakości oraz ocena właściwości surowców stosowanych do produkcji materiałów budowlanych

•             badania jakości oraz ocena właściwości ubocznych produktów spalania,

•             opracowania nowych technologii wytwarzania materiałów budowlanych z udziałem surowców odpadowych,

•             badania możliwości zmniejszenia zużycia paliw i energii oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w procesach produkcyjnych oraz w energetyce,

•             badania nad ograniczeniem szkodliwego oddziaływania przemysłu na środowisko,

•             analizy dostosowujące przedsiębiorstwa i technologie do wymogów gospodarki efektywnej energetycznie, niskoemisyjnej  i oszczędzającej zasoby.

Opolski Oddział Instytutu prowadzi działalność naukowo-badawczą i usługową w zakresie:

•             opracowywania i badania nowych, energooszczędnych spoiw i cementów,

•             tynków dekoracyjnych dla budownictwa naturalnego,

•             materiałów dla drogownictwa,

•             procesów spiekania i klinkieryzacji,

•             wykorzystania surowców odpadowych i odpadów przemysłowych    do produkcji materiałów budowlanych,

•             opracowywania innowacyjnych materiałów z udziałem popiołów lotnych  i innych UPS (ubocznych produktów spalania z energetyki),

•             opracowywania i badania betonu oraz innych materiałów nowej generacji o podwyższonych parametrach użytkowych,

•             immobilizacji metali ciężkich i innych zanieczyszczeń,

•             dodatków mineralnych i pucolanowych do cementu i betonu — w tym dodatków nowej generacji,

•             otrzymywania metakaolinu w oparciu o krajowe surowce oraz odpady przemysłowe,

•             przetwarzania i odzysku odpadów zgodnie z aktualnymi wymaganiami i uregulowaniami prawnymi,

•             geopolimerowych materiałów  z surowców odpadowych i odpadów przemysłowych,

•             materiałów kompozytowych,

•             nanomateriałów dla budownictwa.

Powyższy zakres świadczonych i oferowanych usług może być przedmiotem dotacji w ramach dostarczania usług proinnowacyjnych (pośrednictwo we wdrażaniu technologii i innowacji) oraz przedmiotem promesy na specjalistyczne i/lub proinnowacyjne usługi na:

1)            inkubację innowacyjnej przedsiębiorczości,

2)            doradztwo technologiczne – identyfikacja pożądanych zmian technologicznych (oceny technologiczne, audyt technologiczny),

3)            dostęp do płatnych raportów i analiz,

4)            certyfikację i standaryzację usług i produktów,

5)            audyt energetyczny,

6)            wynajem urządzeń laboratoryjnych wraz z obsługą,

7)            szkolenia specjalistyczne,

8)            inne usługi wysoko specjalistyczne.

 

Doświadczenie w świadczeniu usług na rzecz MSP

Efekty prac naukowo-badawczych realizowanych przez Oddział wykorzystywane są przez dynamicznie rozwijające się sektory polskiej gospodarki: cementownie, zakłady produkujące mieszanki betonowe, zakłady przetwórstwa odpadów przemysłowych oraz przedsiębiorstwa budowlane. Są to ważne dziedziny polskiej gospodarki bezpośrednio wpływające na szybki rozwój cywilizacyjno-gospodarczy kraju i budowę gospodarki opartej na wiedzy.

Współpraca z przedsiębiorcami w zakresie B+R i wdrożeń nowoczesnych technologii materiałowych przyczynia się do rozwoju polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa. Transfer technologii i komercjalizacja pozwala na realizację założeń innowacyjnej gospodarki, a mianowicie:

•             zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw,

•             wzrost konkurencyjności polskiej nauki,

•             zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym.

 

Kluczowa kadra IOB

dr hab. inż. MAREK GAWLICKI

dr inż. Ewa GŁODEK-BUCYK

dr inż. Franciszek SŁADECZEK

dr inż. Wojciech KALINOWSKI

Zatrudnieni w Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział IMPiŚ w Opolu. Tematyka prowadzonych prac związana jest z wykorzystaniem energii odpadowej oraz ograniczeniem zużycia paliw i energii w procesach technologiach, wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii i paliw alternatywnych w procesach technologicznych, ograniczaniem emisji zanieczyszczeń przemysłu mineralnego, wskaźnikami emisji do rejestru PRTR, technologii wytwarzania biowęgla.

W Akredytowanym Laboratorium Opolskiego Oddziału ICiMB zatrudnieni są  wykwalifikowanych pracownicy, spełniający wymagania zgodnie z zapisami zawartymi w Procedurze Ogólnej PO-LL-06 Personel. Personel laboratorium jest na bieżąco szkolony i systematycznie podnosi swoje kwalifikacje. Praca personelu podlega ciągłemu monitoringowi poprzez wykonywanie badan powtarzalności i odtwarzalności oraz udział w badaniach biegłości.

Oprócz podstawowego personelu badawczego Laboratorium zatrudnia także kadrę naukową w postaci 6 asystentów i 1 adiunkta.

Wszyscy pracownicy posiadają doświadczenie w pracy w laboratorium oraz w pracach naukowych w obszarze badań środowiska np.: badań paliw, odpadów, gleb, wód, ścieków, biowęgla, emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz badań w zakresie inżynierii materiałowej, w tym cementów, popiołów lotnych, betonu, żużli.

 

Oferta instytucji

Audyt energetyczny procesów technologicznych

Krótki opis usługi

Ekspertyza określająca zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięć prowadzących do zmniejszenia zapotrzebowania na energię badanych procesów technologicznych. Opracowanie ma na celu optymalizację zużycia energii oraz redukcję kosztów związanych z badanym procesem technologicznym, instalacją.

Cena netto za usługę

Koszt wykonania audytu zależy od ilości audytowanych urządzeń i każdorazowo wymaga uzgodnienia.

Cena brutto za usługę

Koszt wykonania audytu zależy od ilości audytowanych urządzeń i każdorazowo wymaga uzgodnienia.

Cena netto za 1 godzinę usługi 150,00 zł

Cena brutto za 1 godzinę usługi 184,50 zł

 

Badania laboratoryjne cementu na zgodność z normą PN-EN 197-1

Krótki opis usługi

Usługa przeprowadzenia oznaczenia właściwości cementu. Badania te są wymagane w procesie certyfikacji cementu.

Cena netto za usługę 3530,00 PLN

Cena brutto za usługę 4340,00 PLN

Cena netto za 1 godzinę usługi 150,00 PLN

Cena brutto za 1 godzinę usługi  184,50 PLN

 

Badania laboratoryjne gleb zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi.

Krótki opis usługi

Badanie polega na wykonaniu analiz próbek gleb, zgodnie z wymaganiami Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi.

Cena netto za usługę

Pakiet: badania podstawowe - 1200,00 PLN

  • badania rozszerzone – 2100,00 PLN
  • badania rozszerzone (pełne) - 5300,00 PLN

Cena brutto za usługę

Pakiet:

  • badania podstawowe - 1476,00 PLN
  • badania rozszerzone – 2583,00 PLN
  • badania rozszerzone (pełne) - 6519,00 PLN

Cena netto za 1 godzinę usługi 150,00 PLN

Cena brutto za 1 godzinę usługi               184,50 PLN

 

Badania laboratoryjne odpadów przeznaczonych do składowania.

Krótki opis usługi

Badanie polega na wykonaniu testów zgodności dla odpadów przeznaczonych do składowania poprzez analizy próbek odpadów stałych lub próbek wyciągów wodnych z odpadów, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 roku w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach.

Cena netto za usługę

1. Badania odpadów zgodnie z załącznikiem nr 2 do RMG z dnia 16.07.2015r.  – 700,00 PLN

2. Badania odpadów zgodnie z załącznikiem  nr 3 do RMG z dnia 16.07.2015r.  – 650,00 PLN

3. Badania odpadów zgodnie z załącznikiem  nr 4 do RMG z dnia 16.07.2015r.  – 470,00 PLN

Cena brutto za usługę   1. Badania odpadów zgodnie z załącznikiem  nr 2 do RMG z dnia 16.07.2015r.

– 861,00 PLN

2. Badania odpadów zgodnie z załącznikiem  nr 3 do RMG z dnia 16.07.2015r. – 799,50 PLN

3. Badania odpadów zgodnie z załącznikiem  nr 4 do RMG z dnia 16.07.2015r.  – 578,10 PLN

Cena netto za 1 godzinę usługi 150,00 PLN

Cena brutto za 1 godzinę usługi 184,50 PLN

 

Badania laboratoryjne odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2016 roku w sprawie warunków technicznych kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów.

Krótki opis usługi

Badanie polega na wykonaniu analiz próbek odpadów stałych, zgodnie z wymaganiami Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2016 roku w sprawie warunków technicznych kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów.

Cena netto za usługę

Koszt wykonania badań zależy od ilości próbek, zakresu badawczego oraz zastosowanej metody badań i  każdorazowo wymaga uzgodnienia.

 

Cena brutto za usługę

Koszt wykonania badań zależy od ilości próbek, zakresu badawczego oraz zastosowanej metody badań i  każdorazowo wymaga uzgodnienia.

Cena netto za 1 godzinę usługi 150,00 PLN

Cena brutto za 1 godzinę usługi 184,50 PLN

 

 

Badania laboratoryjne popiołu lotnego na zgodność z normą PN-EN 450-1

Krótki opis usługi

Usługa przeprowadzenia oznaczenia właściwości popiołu lotnego pod kontem wykorzystania go jako dodatku do betonu. Badania te są wymagane w procesie certyfikacji popiołu lotnego.

Cena netto za usługę 8900,00 PLN

Cena brutto za usługę 10947,00 PLN

Cena netto za 1 godzinę usługi 150,00 PLN

Cena brutto za 1 godzinę usługi 184,50 PLN

 

Badania laboratoryjne pyłu krzemionkowego na zgodność z normą  PN-EN 13263

Krótki opis usługi

Usługa przeprowadzenia oznaczenia właściwości pyłu krzemionkowego po d kontem wykorzystania w betonie. Badania te są wymagane w procesie certyfikacji.

Cena netto za usługę 3360,00 PLN

Cena brutto za usługę 4133,00 PLN

Cena netto za 1 godzinę usługi 150,00 PLN

Cena brutto za 1 godzinę usługi 184,50 PLN

 

Stężenie i emisja HCl

Krótki opis usługi

Pomiary emisji polegają na równoczesnym określaniu wielkości objętościowego strumienia emitowanych gazów i stężenia zanieczyszczenia w tych gazach. Stężenia zanieczyszczeń określane są poprzez pobór reprezentatywnej próbki gazów na filtry, roztwory pochłaniające, automatyczne analizatory gazów i poddanie ich analizie w celu określenia składnika i jego ilości w pobranej próbce gazowej. Pomiary wykonywane są przez akredytowane laboratoria, z użyciem urzędowo zalecanych metod referencyjnych.

Cena netto za usługę

Koszt wykonania pomiarów stężenia i emisji HCL zależy od ilości punktów pomiarowych i  każdorazowo wymaga uzgodnienia.

Cena brutto za usługę

Koszt wykonania pomiarów stężenia i emisji HCL zależy od ilości punktów pomiarowych i  każdorazowo wymaga uzgodnienia.

Cena netto za 1 godzinę usługi 150,00 PLN

Cena brutto za 1 godzinę usługi 184,50 PLN

 

Stężenie i emisja HF

Krótki opis usługi

Pomiary emisji polegają na równoczesnym określaniu wielkości objętościowego strumienia emitowanych gazów i stężenia zanieczyszczenia w tych gazach. Stężenia zanieczyszczeń określane są poprzez pobór reprezentatywnej próbki gazów na filtry, roztwory pochłaniające, automatyczne analizatory gazów i poddanie ich analizie w celu określenia składnika i jego ilości w pobranej próbce gazowej. Pomiary wykonywane są przez akredytowane laboratoria, z użyciem urzędowo zalecanych metod referencyjnych.

Cena netto za usługę

Koszt wykonania pomiarów stężenia i emisji HF zależy od ilości punktów pomiarowych i  każdorazowo wymaga uzgodnienia.

Cena brutto za usługę  

Koszt wykonania pomiarów stężenia i emisji HF zależy od ilości punktów pomiarowych i  każdorazowo wymaga uzgodnienia.

Cena netto za 1 godzinę usługi 150,00 PLN

Cena brutto za 1 godzinę usługi 184,50 PLN

 

Stężenie i emisja metali ciężkich

Krótki opis usługi

Pomiary emisji polegają na równoczesnym określaniu wielkości objętościowego strumienia emitowanych gazów i stężenia zanieczyszczenia w tych gazach. Stężenia zanieczyszczeń określane są poprzez pobór reprezentatywnej próbki gazów na filtry, roztwory pochłaniające, automatyczne analizatory gazów i poddanie ich analizie w celu określenia składnika i jego ilości w pobranej próbce gazowej. Pomiary wykonywane są przez akredytowane laboratoria, z użyciem urzędowo zalecanych metod referencyjnych.

Cena netto za usługę

Koszt wykonania pomiarów stężenia i emisji metali ciężkich zależy od ilości punktów pomiarowych oraz zakresu badanych metali ciężkich i  każdorazowo wymaga uzgodnienia.

Cena brutto za usługę

Koszt wykonania pomiarów stężenia i emisji metali ciężkich zależy od ilości punktów pomiarowych oraz zakresu badanych metali ciężkich i  każdorazowo wymaga uzgodnienia.

Cena netto za 1 godzinę usługi 150,00 PLN

Cena brutto za 1 godzinę usługi 184,50 PLN

 

Stężenie i emisja polichlorowanych dibenzodioksyn i dibenzofuranów

Krótki opis usługi

Pomiary emisji polegają na równoczesnym określaniu wielkości objętościowego strumienia emitowanych gazów i stężenia zanieczyszczenia w tych gazach. Stężenia zanieczyszczeń określane są poprzez pobór reprezentatywnej próbki gazów na filtry, roztwory pochłaniające, automatyczne analizatory gazów i poddanie ich analizie w celu określenia składnika i jego ilości w pobranej próbce gazowej. Pomiary wykonywane są przez akredytowane laboratoria, z użyciem urzędowo zalecanych metod referencyjnych.

Cena netto za usługę   

Koszt wykonania pomiarów stężenia i emisji polichlorowanych dibenzodioksyn i dibenzofuranów zależy od ilości punktów pomiarowych i  każdorazowo wymaga uzgodnienia.

Cena brutto za usługę  

Koszt wykonania pomiarów stężenia i emisji polichlorowanych dibenzodioksyn i dibenzofuranów zależy od ilości punktów pomiarowych i  każdorazowo wymaga uzgodnienia.

Cena netto za 1 godzinę usługi 150,00 PLN

Cena brutto za 1 godzinę usługi 184,50 PLN

               

Stężenie i emisja rtęci ogólnej

Krótki opis usługi

Pomiary emisji polegają na równoczesnym określaniu wielkości objętościowego strumienia emitowanych gazów i stężenia zanieczyszczenia w tych gazach. Stężenia zanieczyszczeń określane są poprzez pobór reprezentatywnej próbki gazów na filtry, roztwory pochłaniające, automatyczne analizatory gazów i poddanie ich analizie w celu określenia składnika i jego ilości w pobranej próbce gazowej. Pomiary wykonywane są przez akredytowane laboratoria, z użyciem urzędowo zalecanych metod referencyjnych.

Cena netto za usługę

Koszt wykonania pomiarów stężenia i emisji rtęci ogólnej zależy od ilości punktów pomiarowych i  każdorazowo wymaga uzgodnienia.

Cena brutto za usługę

Koszt wykonania pomiarów stężenia i emisji rtęci ogólnej zależy od ilości punktów pomiarowych i  każdorazowo wymaga uzgodnienia.

Cena netto za 1 godzinę usługi 150,00 PLN

Cena brutto za 1 godzinę usługi 184,50 PLN

 

Stężenie i emisja TVOC

Krótki opis usługi

Pomiary emisji polegają na równoczesnym określaniu wielkości objętościowego strumienia emitowanych gazów i stężenia zanieczyszczenia w tych gazach. Stężenia zanieczyszczeń określane są poprzez pobór reprezentatywnej próbki gazów na filtry, roztwory pochłaniające, automatyczne analizatory gazów i poddanie ich analizie w celu określenia składnika i jego ilości w pobranej próbce gazowej. Pomiary wykonywane są przez akredytowane laboratoria, z użyciem urzędowo zalecanych metod referencyjnych.

Cena netto za usługę

Koszt wykonania pomiarów stężenia i emisji TVOC zależy od ilości punktów pomiarowych i  każdorazowo wymaga uzgodnienia.

Cena brutto za usługę

Koszt wykonania pomiarów stężenia i emisji TVOC zależy od ilości punktów pomiarowych i  każdorazowo wymaga uzgodnienia.

Cena brutto za usługę

Koszt wykonania pomiarów emisji i stężenia pyłów zależy od ilości punktów pomiarowych i  każdorazowo wymaga uzgodnienia.

Cena netto za 1 godzinę usługi 150,00 PLN

Cena brutto za 1 godzinę usługi 184,50 PLN

 

Strumień i stężenie pyłów - skuteczność odpylania

Krótki opis usługi

Pomiary emisji polegają na równoczesnym określaniu wielkości objętościowego strumienia emitowanych gazów i stężenia zanieczyszczenia w tych gazach. Stężenia zanieczyszczeń określane są poprzez pobór reprezentatywnej próbki gazów na filtry, roztwory pochłaniające, automatyczne analizatory gazów i poddanie ich analizie w celu określenia składnika i jego ilości w pobranej próbce gazowej. Pomiary wykonywane są przez akredytowane laboratoria, z użyciem urzędowo zalecanych metod referencyjnych.

Cena netto za usługę

Koszt wykonania pomiarów emisji i stężenia pyłów zależy od ilości punktów pomiarowych i  każdorazowo wymaga uzgodnienia.

Cena brutto za usługę

Koszt wykonania pomiarów emisji i stężenia pyłów zależy od ilości punktów pomiarowych i  każdorazowo wymaga uzgodnienia.

Cena netto za 1 godzinę usługi 150,00 PLN

Cena brutto za 1 godzinę usługi 184,50 PLN

 

Strumień i stężenie pyłów

Krótki opis usługi

Pomiary emisji polegają na równoczesnym określaniu wielkości objętościowego strumienia emitowanych gazów i stężenia zanieczyszczenia w tych gazach. Stężenia zanieczyszczeń określane są poprzez pobór reprezentatywnej próbki gazów na filtry, roztwory pochłaniające, automatyczne analizatory gazów i poddanie ich analizie w celu określenia składnika i jego ilości w pobranej próbce gazowej. Pomiary wykonywane są przez akredytowane laboratoria, z użyciem urzędowo zalecanych metod referencyjnych.

Cena netto za usługę

Koszt wykonania pomiarów emisji i stężenia pyłów zależy od ilości punktów pomiarowych i  każdorazowo wymaga uzgodnienia.

Cena brutto za usługę

Koszt wykonania pomiarów emisji i stężenia pyłów zależy od ilości punktów pomiarowych i  każdorazowo wymaga uzgodnienia.

Cena netto za 1 godzinę usługi 150,00 PLN

Cena brutto za 1 godzinę usługi 184,50 PLN

 

Pomiar strumienia objętości, stężenia i emisji gazów

Krótki opis usługi

Pomiary emisji polegają na równoczesnym określaniu wielkości objętościowego strumienia emitowanych gazów i stężenia zanieczyszczenia w tych gazach. Stężenia zanieczyszczeń określane są poprzez pobór reprezentatywnej próbki gazów na filtry, roztwory pochłaniające, automatyczne analizatory gazów i poddanie ich analizie w celu określenia składnika i jego ilości w pobranej próbce gazowej. Pomiary wykonywane są przez akredytowane laboratoria, z użyciem urzędowo zalecanych metod referencyjnych.

Cena netto za usługę

Koszt wykonania pomiarów emisji zależy od ilości punktów pomiarowych oraz badanych składników zanieczyszczeń i  każdorazowo wymaga uzgodnienia.

 

Cena brutto za usługę

Koszt wykonania pomiarów emisji zależy od ilości punktów pomiarowych oraz badanych składników zanieczyszczeń i  każdorazowo wymaga uzgodnienia.

Cena netto za 1 godzinę usługi 150,00 PLN

Cena brutto za 1 godzinę usługi 184,50 PLN

 

Instytut-Ceramiki-i-Materiałów-Budowlanych
Powiat: Opolski
Gmina: Opole
Adres: Ul. Oświęcimska 21, 45-641 Opole

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.