Przejdź do sekcji:

Firmy pytają, my odpowiadamy

Obraz Arek Socha z Pixabay
Zobacz inne aktualności z katergorii:
Informacja

17,4 mln zł – taka jest pula pieniędzy przeznaczonych na dofinansowanie projektów opolskich firm w naborze na wsparcie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach, czyli tzw. TIK. Nabór cieszy się sporym zainteresowaniem. Oto najczęściej zadawane pytania dotyczące tego naboru i nasze odpowiedzi.

Ale na początek krótkie przypomnienie! Nabór dotyczący tzw. wsparcia technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach został ogłoszony przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki (OCRG) w ostatnich dniach lipca. Wsparcie pochodzi z puli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Samorząd Województwa Opolskiego skierował je dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Wnioski w ramach naboru będzie można składać od 12 do 19 września.

Dofinansowanie w ramach tego naboru będzie można pozyskać na informatyczne systemy obsługi klientów działające w firmie, jak i między przedsiębiorcą, a jego klientem czy systemy informatyczne i komunikacyjne usprawniające działalność firm. Główne typy przedsięwzięć, które będą mogły być realizowane w ramach tego naboru, dotyczyć mają: wsparcia - w oparciu o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne - rozwoju współpracy między przedsiębiorstwami; wsparcia informatyzacji wewnętrznej przedsiębiorstw; wykorzystania najnowszych osiągnięć technologicznych i organizacyjnych dla unowocześnienia i usprawnienia bieżącej działalności firm czy wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w relacjach pomiędzy przedsiębiorcą, a klientem.

Minimalna kwota dofinansowania projektu w tym naborze to 100 tys. zł, a maksymalna – milion złotych. Okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż dwa lata. W zależności od wielkości firmy może ona liczyć na dofinansowanie w wysokości od 45 do 70 proc. wartości tzw. kosztów kwalifikowanych projektu. Dodatkowe preferencje będą mieć w tym naborze inwestycje dotyczące tzw. inteligentnych specjalizacji regionu, wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego do 2020 r., a także przedsiębiorstwa ekologiczne oraz inwestycje ekologiczne.

 

O co pytają w kontekście tego naboru przedsiębiorcy? Oto przykłady i odpowiedzi Punktu Informacji Europejskiej działającego w ramach OCRG.

 

PYTANIE: Czy mogę zatrudnić informatyka, który w ramach wniosku dotyczącego działania 2.1.2 napisze oprogramowanie dedykowane dla mojej firmy?

ODPOWIEDŹ: Tak, można kwalifikować koszty pracy informatyka w zakresie napisania oprogramowania. W takiej sytuacji należy jednak utrzymać nowe stanowisko przez okres trwałości projektu. Dla MŚP okres trwałości projektu to 3 lata.

 

PYTANIE: W mojej firmie zatrudniam informatyka. Czy mogę jemu powierzyć napisanie aplikacji lub oprogramowania, które poprawi komunikację firmy z klientami i kontrahentami oraz wesprze komunikację wewnątrz firmy.

ODPOWIEDŹ: Napisanie oprogramowania można zlecić zatrudnionemu w firmie informatykowi, a koszty kwalifikować według udokumentowanych stawek rynkowych.

 

PYTANIE: Czy w ramach ogłoszonego naboru wniosków dla poddziałania 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach są kwalifikowalne koszty związane z promocją?

ODPOWIEDŹ: Tak. Koszty informacji i promocji, w tym np. pozycjonowanie strony internetowej, mogą stanowić do 5% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu (dotyczy wyłącznie projektów objętych pomocą de minimis).

 

PYTANIE: Czy w ramach ogłoszonego naboru wniosków dla poddziałania 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach mogę kupić środek transportu ?

ODPOWIEDŹ: W ramach tego naboru zakup środków transportu nie jest możliwy.

 

PYTANIE: W ilu egzemplarzach należy złożyć wniosek w wersji papierowej i czy na płytkę nagrywamy wszystkie załączniki?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapisami regulaminu wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie elektronicznej (wypełniony z użyciem panelu Wnioskodawcy dostępnego na stronie https://pw.opolskie.pl) oraz papierowej (w 1 egzemplarzu). Zgodnie z zapisami instrukcji wypełniania załączników Wnioskodawca zobowiązany jest do dostarczenia elektronicznej wersji biznesplanu. Pozostałe załączniki należy dostarczyć tylko w wersji papierowej.

 

PYTANIE: Czy w ramach konkursu 2.1.2 TIK kwalifikowalne są koszty wynagrodzenia personelu zaangażowanego w realizacje projektu oraz używane środki trwale?

ODPOWIEDŹ: Koszty kwalifikowalne należy ustalać w oparciu o Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych wer. 13 oraz Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. W ramach naboru 2.1.2 nie ma możliwości kwalifikowania kosztów pośrednich. Decyzja o kwalifikowalności kosztu zostanie podjęta w oparciu o złożoną dokumentację.

 

PYTANIE: W związku z przygotowywaniem wniosku w ramach Działania 2.1.2 bardzo proszę o informację, czy jeżeli projekt dotyczy wdrożenia systemu informatycznego zmniejszającego koszty produkcji, ale nie prowadzącego jednocześnie do wzrostu jej wolumenu i wydajności,  wymagana jest ocena oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia? (…) Chcielibyśmy podkreślić, iż w wyniku realizacji projektu wielkość produkcji [w naszej firmie] nie ulegnie zmianie.

ODPOWIEDŹ: Wystarczy wypełnić załącznik w wybranych polach. Nie ma potrzeby przy tym naborze przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 

PYTANIE: Czy przedsiębiorstwo działające w formie prawnej, jaką jest spółdzielnia, może aplikować o środki w ramach konkursu 2.1.2?

ODPOWIEDŹ: Beneficjentami w tym naborze mogą być firmy sektora MSP. Dodatkowo proszę brać też pod uwagę zapisy Art. 3. ust. 4. ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Tekst mający znaczenie dla EOG) który stanowi, że „Poza przypadkami określonymi w ust. 2 akapit drugi przedsiębiorstwa nie można uznać za małe lub średnie przedsiębiorstwo, jeżeli 25 % lub więcej kapitału lub praw głosu kontroluje bezpośrednio lub pośrednio, wspólnie lub indywidualnie, co najmniej jeden organ publiczny.” W związku z tym z kategorii MŚP wyłączone będą np. jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, przedsiębiorstwa państwowe, przedsiębiorstwa komunalne, spółki w których 25% lub więcej posiada Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (gmina, powiat, województwo).

 

PYTANIE: Czy planowane są może szkolenia informacyjne z działania 2.1.2?

ODPOWIEDŹ: Informacja na temat szkoleń oraz zapisy będą możliwe poprzez strony internetowe rpo.ocrg.opolskie.pl i rpo.opolskie.pl. Informacja o szkoleniach dla zainteresowanych wraz z ich kalendarium została też zamieszczona na stronie www.ocrg.opolskie.pl w zakładce „Aktualności”.

Więcej aktualności

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.