Przejdź do sekcji:

DOFINANSOWANIE DO KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ (PUP)

FORMA WSPARCIA

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców. Ogłoszono pierwsze nabory.

JAK SKORZYSTAĆ?

KTO MOŻE DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?

Mikroprzedsiębiorca, którzy prowadził działalność przed 1 marca 2020 r., i który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów, usług i operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro).

Mały przedsiębiorca, czyli taki, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.

Średni przedsiębiorca, czyli taki, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników i osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

JAKIE WARUNKI TRZEBA SPEŁNIĆ?

Firma dostanie dofinansowanie jeśli wykaże spadek obrotów. Chodzi o wykazanie zmniejszenia sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym. Spadek obrotów należy wykazać porównując łączne obroty w dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w 2020 r. z analogicznymi dwoma miesiącami w roku poprzednim. Wybrany okres powinien mieścić się w czasie od 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego złożenie wniosku. Zaś miesiąc może być rozumiany jako 30 kolejno następujących po sobie dni kalendarzowych (jeśli wybrany dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego).

ILE I NA CO MOŻNA DOSTAĆ?

Dofinansowanie wyliczane będzie według następujących progów spadku obrotów:

- co najmniej 30% spadku obrotów – w takim przypadku dofinansowanie może być przyznane w wysokości, która nie przekracza kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, ale nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika;

- co najmniej 50% spadku obrotów – w takim przypadku dofinansowanie może być przyznane w wysokości, która nie przekracza kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, ale nie więcej, niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika;

- co najmniej 80% spadku obrotów – w takim przypadku może być przyznane dofinansowanie w wysokości nieprzekraczającej kwoty, która stanowi sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, ale nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.

Jeśli przedsiębiorca skorzystał ze zwolnienia z opłacania składek odprowadzanych do ZUS, to nie może otrzymać dofinansowania w części dotyczącej składek na ubezpieczenia społeczne. Może natomiast dostać dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników.

GDZIE SKŁADAĆ WNIOSEK O WSPARCIE?

Wnioski można składać tradycyjnie, w wersji papierowej, do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej lub drogą elektroniczną (wejdź na: portal.praca.gov.pl > Tarcza antykryzysowa > „Wniosek przedsiębiorcy o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne")

JAKIE DOKUMENTY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU?

- umowę o przyznanie dofinansowania

- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19

- kalkulator spadku obrotów oraz z kalkulator dofinansowania

- oświadczenia mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy o zatrudnieniu w danym miesiącu pracowników objętych umową oraz kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, według stanu na ostatni dzień miesiąca, za który dofinansowanie jest wypłacane

- zestawienia źródeł finansowania umowy.

Jeśli zdecydujesz się składać wniosek o dofinansowanie do właściwego PUP komplet dokumentów powinien składać się z: umowy w 2 egzemplarzach; wniosku o udzielenie dofinansowania – 1egzemplarz; formularza informacji… -  1 egzemplarz; wydruku z kalkulatora spadku obrotów oraz z kalkulatora dofinansowania – 1 egzemplarz; oświadczenia mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy o zatrudnieniu w danym miesiącu pracowników objętych umową oraz kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, według stanu na ostatni dzień miesiąca za który dofinansowanie jest wypłacane – 2 egzemplarze; zestawienia źródeł finansowania umowy – 2 egzemplarze. Należy je wypełnić, wydrukować, zaparafować według instrukcji i podpisać, a następnie złożyć w zamkniętej kopercie.

WARTO WIEDZIEĆ

Dofinansowanie do części kosztów wynagrodzeń pracowników może zostać przyznane na okres nie dłuższy, niż 3 miesiące. Okres dofinansowania może przedłużyć w drodze rozporządzenia Rada Ministrów w celu przeciwdziałania COVID-19 mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii i skutki nimi wywołane.

Wśród dokumentów, które winna wypełnić firma ubiegająca się o dofinansowanie, znajdują się trzy kalkulatory z imienną listą pracowników, którzy mają być objęci umową o dofinansowanie. Kalkulator pierwszy służy do obliczenia wysokości spadku obrotów (co trzeba wpisać we wniosku w części C). Kalkulator drugi i trzeci służą natomiast do obliczenia wysokości dofinansowania, z tym, że kalkulator drugi dotyczy umów o pracę, a kalkulator trzeci - pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie, pracę nakładczą i umowy zlecania (np. kontrakt menadżerski). Jeśli przedsiębiorca zatrudnia pracowników na różne rodzaje umów, to uzupełnia oba kalkulatory z imiennymi listami pracowników.

Po wprowadzeniu zapisów poszerzających tarczę antykryzysową mikro, mali oraz średni przedsiębiorcy, którzy mają możliwość skorzystania z dofinansowania kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, mogą mieć przyznane dofinansowanie od miesiąca złożenia wniosku, a nie od dnia jego złożenia, tak jak to miało miejsce do tej pory.

Dodatkowo przedsiębiorcy nie będą  mieli obowiązku utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową po okresie otrzymania dofinansowania.

INSTYTUCJA UDZIELAJĄCA WSPARCIA

PUP OPOLE: tel.: 77 44 21 350,  77 44 21 277,  77 44 22 953

https://opole.praca.gov.pl/strona-glowna//-/asset_publisher/Qat7ebECUfDp/content/12077487-tarcza-antykryzysowa-pierwszy-nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-czesci-kosztow-wynagrodzen-pracownikow-dla-mikroprzedsiebiorcow-malych-i-sredni?redirect=https%3A%2F%2Fopole.praca.gov.pl%2Fstrona-glowna%2F%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Qat7ebECUfDp%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D3

PUP w Brzegu

Szczegółowe informacje pod nr tel. 733-588-111 lub 733-585-111

https://brzeg.praca.gov.pl/strona-glowna//-/asset_publisher/Qat7ebECUfDp/content/12125684-nabor-wnioskow-na-dofinansowanie-w-ramach-tarczy-antykryzysowej-na-podstawie-art-15-zzb-15-zzc-15-zze?redirect=https%3A%2F%2Fbrzeg.praca.gov.pl%2Fstrona-glowna%2F%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Qat7ebECUfDp%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D8

PUP Głubczyce, tel.: 77 485-20-37, 77 485-85-37

https://glubczyce.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/wynagrodzenia

PUP Kędzierzyn-Koźle, tel.: 77 482-70-41, a także końcówki 42 i 43

https://kedzierzyn-kozle.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/wynagrodzenia

PUP Kluczbork, tel.: 77 447 13 10

http://pupkluczbork.pl/wydarzenie/345/dofinansowanie-czesci-kosztow-wynagrodzen-pracownikow

PUP Krapkowice, tel.: 77 446 66 30

https://krapkowice.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/wynagrodzenia

PUP Namysłów, tel.: 77 419 09 20

https://namyslow.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/wynagrodzenia

PUP Nysa, tel.: 77 44  89 905

http://pup.nysa.pl/informacje_dla_pracodawcow/Dofinansowanie_czesci_kosztow_wynagrodzen_dla_mikroprzedsiebiorcow_malych_i_srednich_przedsiebiorcow.html

PUP Olesno, tel. 34 359-79-18,  34 359-78-96

https://olesno.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/wynagrodzenia

PUP Prudnik, tel.: 77 436 23 04

http://pup-prudnik.pl/strona/dofinansowanie-czesci-kosztow-wynagrodzen-pracownikow-dla-mikroprzedsiebiorcow-malych-i-srednich-przedsiebiorcow/302

PUP Strzelce Opolskie, tel.: 77 4621818, 77 4621865

https://strzelceopolskie.praca.gov.pl/

 

(Informacja przygotowana na podstawie informacji ze stron PUP w woj. opolskim oraz na podstawie informacji o zmianach w przepisach dot. Tarczy Antykryzysowej zamieszczonych na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina/tarcza-20-co-sie-zmienia-dla-przedsiebiorcow )

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.