Przejdź do sekcji:

WSPARCIE NA OCHRONĘ MIEJSC PRACY (WUP)

FORMA WSPARCIA

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy przyznawane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP), a także wsparcie na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne należnych pracodawcy od kwoty przyznanych świadczeń.

JAK SKORZYSTAĆ?

KTO MOŻE DOSTAĆ WSPARCIE?

Każdy przedsiębiorca (w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców), czyli:

- osoba fizyczna,

- osoba prawna,

- jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą,

- wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Warunek jest jednak taki, że musi być to przedsiębiorca, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

 

WARUNKI OTRZYMANIA WSPARCIA

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym dostanie tylko ten przedsiębiorca, u którego wystąpił spadek obrotów w następstwie wystąpienia COVID-19. Jest to rozumiane jako spadek sprzedaży towarów lub usług (w ujęciu ilościowym lub wartościowym):

- nie mniej niż o 15% - co należy obliczyć jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie świadczeń, w porównaniu do łącznych obrotów analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, tj. w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego;

- nie mniej niż o 25% - co należy obliczyć jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie świadczeń, w porównaniu do obrotów z poprzedniego miesiąca; za miesiąc uważa się 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, tj. w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego;

Poza tym o wsparcie takie może ubiegać się przedsiębiorca, który:

- nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r. (z wyjątkiem przypadku, gdy przedsiębiorca zawarł umowę z ZUS lub otrzymał decyzję urzędu skarbowego ws. spłaty zadłużenia i terminowo opłaca raty lub korzysta z odroczenia terminu płatności).

- wobec którego nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości

- który zawarł porozumienie dotyczące obniżenia wymiaru czasu pracy pracowników lub objęcia pracowników przestojem ekonomicznym.

 

ZAKRES WSPARCIA

Przestój ekonomiczny

Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak, niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Przedsiębiorca może dostać dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym ze środków FGŚP w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020 r. wynosi 2600,00 zł.

Przedsiębiorca może też ubiegać się o środki z FGŚP na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy od przyznanych świadczeń, o których mowa powyżej.

Łącznie z FGŚP firma może otrzymać ok. 1 533,09 zł (w tym składki na ubezpieczenie społeczne, przy założeniu składki wypadkowej na poziomie 1,67 proc.).

Obniżony wymiar czasu pracy

Przedsiębiorca może obniżyć wymiar czasu pracy o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe, niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Przedsiębiorca może w związku z tym uzyskać dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników objętych obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19, ze środków FGŚP do wysokości połowy obniżonego wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Przedsiębiorca może także ubiegać się o wsparcie z FGŚP na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy od przyznanych świadczeń, o których mowa powyżej.

Łącznie z FGŚP firma może otrzymać ok. 2 452,27 zł (w tym składki na ubezpieczenie społeczne, przy założeniu składki wypadkowej na poziomie 1,67 proc).

DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ Z WNIOSKIEM

- kopia porozumienia z pracownikami określającego warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy (zgodnie z ustawą z dn. 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - art. 15 g ust. 11) (plik w formacie jpg lub pdf)

- wypełniony wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń wypłacanych z FGŚP, wg określonego wzoru (pobierz wykaz pracowników) (plik w formacie xls lub xlsx)

- kopię pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy), (plik w formacie jpg, pdf)

- umowa o wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków FGŚP na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19 (pobierz umowę), (plik w formacie pdf)

Uwaga! Należy wypełniać i składać bieżące wersje dokumentów zamieszczonych na stronach WUP lub praca.gov.pl)

 

JAK SKŁADAĆ WNIOSEK O WSPARCIE?

W wersji elektronicznej (zalecana w związku z pandemią):

https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/listaDokumentow?dest=TARCZA

(wybierz formularz „Wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy”)

W wersji papierowej:

Pocztą na adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole
lub osobiście w siedzibie WUP przy ul. Głogowskiej 25c – wejście od ul. Głogowskiej

 

JAK DŁUGO MOŻNA KORZYSTAĆ ZE WSPARCIA?

Świadczenia, o których mowa powyżej, przyznawane są przedsiębiorcy na 3 miesiące. Wpisywana we wniosku o dofinansowanie data, od której przedsiębiorca wnioskuje o wsparcie, nie może być wcześniejsza, niż:

- 31marca 2020 r. (dzień wejścia w życie ustawy dot. wsparcia związanego ze skutkami COVID-19).

- dzień wprowadzenia przestoju ekonomicznego lub obniżonego czasu pracy na podstawie zawartego porozumienia

- miesiąc złożenia wniosku.

 

WARTO WIEDZIEĆ

Profil zaufany, potrzebny przy składaniu elektronicznej wersji wniosk, można założyć bez wychodzenia z domu: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany 

INSTYTUCJA UDZIELAJĄCA WSPARCIA

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

Tel. 77 45 45 424; 77 45 45 425; 77 45 30 038
czynne w godz. 8:00-18:00 od poniedziałku do piątku

https://wupopole.praca.gov.pl/

 

(Informacja przygotowana na podstawie materiałów ze strony www.praca.gov.pl oraz strony WUP w Opolu)

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.