Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

WSPARCIE DLA FIRM W CZASACH COVID-19

Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MSP działających w obszarze inteligentnych specjalizacji na terenie województwa opolskiego

OCGR_kafelek_720x440px_proporcja_09032018
Do 50 tys. złotych dotacji lub do 150 tys. zł promesy - takie wsparcie na specjalistyczne usługi mogą dostać mikro, małe i średnie firmy z województwa opolskiego. Na jakie konkretnie usługi? Np. na doradztwo prawne, finansowo-księgowe, wejście na rynki zagraniczne, pozyskanie patentów czy zakup płatnych baz danych, analiz czy raportów. Pełna lista możliwych do wsparcia usług - poniżej. Warunek jest taki, że wsparcie to można dostać poprzez instytucje otoczenia biznesu: izby i stowarzyszenia gospodarcze.

o projekcie

Głównym celem tego projektu jest poprawa dostępu do wysokiej jakości usług świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu, które mają siedzibę na terenie województwa opolskiego poprzez udzielenie do 31 grudnia 2021 roku wsparcia w postaci dotacji i promes. Każdorazowo takie wsparcie może wynieść do 70 proc. wartości danej usługi. Jedna firma może sięgnąć zarówno po dotację, jak i po promesę. W takim przypadku dotacja nie może być wyższa niż 50 tys. zł, a łączne wsparcie nie może przekroczyć 150 tys. zł.

okres realizacji

Projekt realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2021 r.

Nabór Instytucji Otoczenia Biznesu, które świadczą lub mogą świadczyć usługi specjalistyczne, będzie realizowany od 26 marca 2018 roku do 30 sierpnia 2021 roku.

zakres projektu

Na co można dostać wsparcie?

DOTACJA

(katalog usług możliwych do sfinansowania poprzez dotacje jest katalogiem zamkniętym)

 1. doradztwo w zakresie własności intelektualnej i patentów,
 2. opracowanie strategii wejścia na rynki zewnętrzne,
 3. organizacja wejścia na rynki zewnętrzne (np. kooperacja z partnerem biznesowym, udział w giełdach kooperacyjnych, targach branżowych),
 4. usługi w zakresie wzornictwa przemysłowego i designu,
 5. dostarczanie usług proinnowacyjnych (pośrednictwo we wdrażaniu technologii
  i innowacji).

PROMESA

(w przypadku promes katalog usług możliwych do sfinansowania jest otwarty). Promesę można uzyskać m.in. na:

 1. opracowanie lub aktualizację strategii rozwoju przedsiębiorstwa,
 2. promocję i inkubację innowacyjnej przedsiębiorczości,
 3. doradztwo technologiczne – identyfikacja pożądanych zmian technologicznych (oceny technologiczne, audyt technologiczny),
 4. usługi w zakresie analizy rynku, analiza strategiczna, benchmarking (np. udział
  w konferencjach, sympozjach, wystawach, wizytach studyjnych, praktykach),
 5. doradztwo prawne, finansowo-księgowe i organizacyjne,
 6. dostęp do płatnych baz danych, raportów i analiz,
 7. certyfikację i standaryzację usług i produktów,
 8. audyt energetyczny,
 9. wynajem urządzeń laboratoryjnych,
 10. informacje o źródłach finansowania działalności gospodarczej,
 11. szkolenia specjalistyczne,
 12. inne usługi wysoko specjalistyczne.

*uwaga! W ramach projektu nie ma możliwości sfinansowania projektów architektonicznych.

Rodzaje udzielanego wsparcia

DOTACJA:

 1. Udzielana jest przez OCRG mikro, małym i średnim firmom na usługi podstawowe (usługi standardowe,
  o niższym stopniu specjalizacji).
 2. Przyznawana jest w formie refundacji.
 3. Jedna firma może dostać dofinasowanie do 70% kosztów usługi świadczonej przez instytucję otoczenia biznesu.
 4. Maksymalna kwota dotacji przyznanych jednemu mikro, małemu lub średniemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć 50 000,00 zł.
 5. Rozliczana jest pomiędzy firmą a OCRG: najpierw firma dokonuje zapłaty za usługę,
  a następnie przekazuje do OCRG dokumenty potwierdzające poniesienie wydatku, na podstawie których uzyskuje refundację w wysokości 70% kosztu usługi.

PROMESA:

 1. Udzielana jest przez OCRG dla mikro, małych i średnich firmn na usługi prorozwojowe, wysoko wyspecjalizowane.
 2. Przyznawana jest w formie wsparcia niefinansowego.
 3. Jedna firma może dostać dofinasowanie do 70% kosztów usługi świadczonej przez instytucję otoczenia biznesu.
 4. Maksymalna wartość promes przyznanych jednemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć
  150 000,00 zł.
 5. Rozliczana jest pomiędzy firmą a OCRG w następujący sposób: firma uiszcza zapłatę dla instytucji otoczenia biznesu w wysokości min. 30% kosztów usługi stanowiącą jego wkład własny oraz przekazuje tej instytucji promesę przyznaną przez OCRG. Na podstawie tej promesy instytucja otoczenia biznesu rozlicza się z OCRG.

uczestnicy

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy działający w branżach o największym potencjale kreowania miejsc pracy zidentyfikowanych jako specjalizacje regionalne dla województwa opolskiego:

 • budowlana wraz z przemysłem mineralnym i usługami budowlanymi
 • chemiczna
 • drzewno-papiernicza, w tym przemysł meblarski
 • maszynowa i elektromaszynowa
 • metalowa i metalurgiczna
 • paliwowo-energetyczna
 • rolno-spożywcza
 • transport i logistyka
 • usługi medyczne i rehabilitacyjne
 • usługi turystyczne

Podstawą zakwalifikowania mikro, małej czy średniej firmy do danej branży jest kod PKD (przeważająca działalność gospodarcza) wskazany zarówno w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jak i w Krajowym Rejestrze Sądowym, oraz stosowne oświadczenie, sporządzone na podstawie sprawozdania finansowego za poprzedni zamknięty rok obrotowy (jeśli jest), w którym przedsiębiorca wskazuje z jakiego/jakich kodu/kodów PKD osiąga rzeczywisty dochód. W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność krócej niż rok oświadczenie będzie składane na podstawie dokumentów finansowych dotyczących okresu od rozpoczęcia działalności do momentu złożenia oświadczenia.

Instytucje Otoczenia Biznesu mające siedzibę na terenie województwa opolskiego, które spełniają poniższe warunki:

 1. mają strategię biznesową, która wyraźnie wskazuje różne źródła przychodów tej instytucji i potwierdza jej zdolność do działania w warunkach rynkowych
 2. mają roczny plan działania, który zawiera orientacyjny wykaz projektów, usług do wdrożenia, zrealizowania, dostępne środki, niezbędne szkolenia, wymagany budżet i źródła finansowania
 3. zapewnią, że stosowane będą dostępne standardy świadczenia usług, opracowane na poziomie krajowym lub europejskim lub międzynarodowym
 4. wykażą się doświadczeniem w zakresie doradztwa, wspierania przedsiębiorców w rozwoju biznesowym (np. przedstawiając wyniki badania satysfakcji, liczbę świadczonych usług, ocenę świadczonych usług, itp.)
 5. zapewnią monitorowanie świadczonych usług i przeprowadzą badanie satysfakcji, aby oceniać swoją skuteczność i sporządzać lepsze prognozy oparte na statystyce.