Przejdź do sekcji:

Opracowanie przez beneficjenta dokumentu strategicznego wskazującego kierunki rozwoju województwa opolskiego dla polityki badawczo rozwojowej w latach 2020 - 2026

BANER POPUP OCRG

Projekt  pt. Opracowanie przez beneficjenta dokumentu strategicznego wskazującego kierunki rozwoju województwa opolskiego dla polityki badawczo rozwojowej w latach 2020 - 2026” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
Działanie 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach.

|stripAttributes

O projekcie

Głównym celem projektu jest stworzenie do 31 grudnia 2022 roku systemu umożliwiającego monitorowanie i identyfikację specjalizacji regionalnych, w tym inteligentnych poprzez opracowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego do 2030 roku.

Rolą Samorządu Województwa jest kreowanie polityki innowacyjnej, zaś zadaniem Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki przygotowanie dokumentu strategicznego w obszarze innowacyjności.

Projekt ma bezpośredni wpływ na realizację celów programu RPO WO 2014-2020, Działanie 1.1, a w szczególności celu szczegółowego: Zwiększona aktywność badawczo rozwojowa przedsiębiorstw. Przyczyni się do podniesienia konkurencyjności gospodarki województwa opolskiego poprzez stworzenie systemu pozwalającego na identyfikację nisz rozwojowych oraz wyznaczenie kierunków i celów w zakresie możliwości zagospodarowania tych nisz.

Realizacja

Projekt jest realizowany od października 2018 roku do grudnia 2022 roku.

Zakres projektu

W wyniku opracowania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego wzmocniona zostanie także współpraca sektora B+R i IOB z przedsiębiorstwami, dokument umożliwi także promocję innowacyjności i przedsiębiorczości w regionie.

Uczestnicy

Odbiorcami projektu są wszyscy uczestnicy procesów innowacyjnych w regionie, w szczególności: przedsiębiorcy, naukowcy, instytucje otoczenia biznesu,  przedstawiciele samorządu i mieszkańcy.

Załączniki

BANER POPUP OCRG

Dodatkowe informacje

BADANIE EWALUACYJNE

W ramach projektu zaplanowano wykonanie  wielu badań i analiz mających na celu ocenę sytuacji w obszarze innowacyjności w województwie opolskim. Jest to konieczne, gdyż wyznaczanie kierunków i celów rozwoju dotyczących innowacji wymaga dysponowania wiedzą z zakresu stanu ich wdrażania oraz oceny warunków istniejących w regionie dla ich dynamicznego rozwoju. Ważna jest również informacja, jakie skutki przynoszą zaplanowane w programach instrumenty wsparcia innowacji. Przykładem  jest badanie ewaluacyjne pt. „ Efekty wsparcia konkurencyjności, innowacyjności i internacjonalizacji MŚP i rozwój potencjału jednostek naukowo-badawczych w województwie opolskim w perspektywie 2014-2020”.

Badanie zostało zrealizowane  w 2021 roku. Wynika z niego, że potencjał B+R+I przedsiębiorstw w woj. opolskim jest znacząco zróżnicowany. Większy jest w przedsiębiorstwach przemysłowych, które pozytywnie wyróżniają się na tle kraju pod względem innowacyjności. Dużo słabszy potencjał charakteryzuje przedsiębiorstwa usługowe. Silnie innowacyjne przedsiębiorstwa skupiają zwłaszcza - nalężące do regionalnych inteligentnych specjalizacji - branże przemysłu maszynowego i metalowego. Badanie wskazuje ponadto na większy potencjał w zakresie B+R+I w średnich i dużych firmach, a w pewnym stopniu także w małych, mniejszy zaś – w mikroprzedsiębiorstwach.

Według najnowszej tablicy wyników innowacyjności regionów (ang. Regional Innovation Scoreboard), czyli wg RIS 2021 woj. opolskie należy do grupy „wschodzących innowatorów”, podobnie jak większość regionów w Polsce.

Raport uwidacznia obraz województwa ze stosunkowo silną, choć nieliczną grupą przedsiębiorstw innowacyjnych, w którym jednak wiele do życzenia pozostawia rozwój działalności badawczo-rozwojowej i kadr dla B+R+I.

Sytuację potwierdzają też wyniki krajowych rankingów np.  „Indeks Millennium”. Indeks ocenia innowacyjność polskich regionów pod względem pięciu kryteriów: wydajności pracy, wydatków na B+R, edukacji policealnej, pracujących w B+R oraz liczby patentów. Region w rankingu w 2020 roku osiągnął miejsce 11. Przyczyną jest głównie słaba infrastruktura edukacyjna oraz emigracja ludności, w tym młodych oraz osób wykwalifikowanych w poszukiwaniu lepiej płatnej pracy. Porównanie wartości wskaźników dla woj. opolskiego ze średnią krajową wskazuje, że najsłabiej wypadają te, które dotyczą potencjału badawczego i edukacyjnego, natomiast stosunkowo dobrze przedstawia się wydajność pracy.

Dane dowodzą, iż wymiar biznesowy innowacyjności w woj. opolskim jest lepiej rozwinięty od wymiaru naukowego i w kolejnej perspektywie programowania konieczne jest dalsze wzmacnianie potencjału B+R. Więcej na ten temat w raporcie końcowym z badania ewaluacyjnego (pełna treść raportu znajduje się w załączniku poniżej).

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.