Przejdź do sekcji:

GRANTY NA KAPITAŁ OBROTOWY

FORMA WSPARCIA

Bezzwrotne granty dla samozatrudnionych, mikro i małych firm z województwa opolskiego w wysokości od ponad 23,5 tys. zł do ponad 164,7 tys. zł. Wsparcie to przeznaczone jest dla firm, które odnotowały co najmniej 30-procentowy spadek przychodów ze sprzedaży, spowodowany gospodarczymi skutkami pandemii Covid-19  i w związku z pandemią znalazły się w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności finansowej. Grant przyznawany jest jednorazowo.

 

UWAGA!!! PONIŻEJ, POD OPISEM WSPARCIA, ZAMIEŚCILIŚMY OSTATECZNĄ WERSJĘ REGULAMINU NABORU NA GRANTY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI!!! PROSIMY O KORZYSTANIE Z TYCH DOKUMENTÓW!!!

UWAGA!!! WNIOSKI O GRANT DO OCRG BĘDZIE MOŻNA SKŁADAĆ TYLKO ELEKTRONICZNIE (ONLINE) PRZEZ PLATFORMĘ ePUAP!!! NABÓR RUSZA 25 CZERWCA O GODZ. 9.00. WNIOSKI WYSŁANE PRZED 25 CZERWCA PRZED GODZ. 9.00 BĘDĄ ODRZUCONE!!!

 

*****************************************************************************************************

 

UWAGA!!! Informujemy, że zgodnie z interpretacją Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, przygotowaną na potrzeby projektu grantowego, UMOWY CYWILNO-PRAWNE NIE WLICZAJĄ SIĘ DO FTE.

LINK DO WNIOSKU O GRANT NA EPUAP

PONIŻEJ ZAMIESZCZAMY LINK DO WŁAŚCIWEGO WNIOSKU O GRANT NA EPUAP:

NABÓR ZOSTAŁ ZAMKNIĘTY

UWAGA!!! WEJŚĆ W LINK MOŻE TYLKO TEN, KTO MA PROFIL ZAUFANY I KONTO NA EPUAP!!!

 

UWAGA!!! WNIOSKI O GRANT BĘDZIE MOŻNA SKŁADAĆ TYLKO ELEKTRONICZNIE (ONLINE) PRZEZ PLATFORMĘ ePUAP!!! NOBÓR RUSZA 25 CZERWCA O GODZ. 9.00. WNIOSKI WYSŁANE PRZED 25 CZERWCA PRZED GODZ. 9.00 BĘDĄ ODRZUCONE!!!

 

Komunikat z dn. 23.06.2020 dotyczący dołączania załączników do wniosku o grant

Uwaga! Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki  informuje, że zmianie uległ sposób dołączania załączników do Wniosku o grant. Należy je składać w jednym pliku Zip, w którym załączone zostaną wszystkie wymagane pliki pdf lub jpg ALBO w formie jednego pliku pdf lub jpg. Uwaga! Objętość pliku Zip/ pdf lub jpg może wynieść maks. 500 Mb.

 

Komunikat z dn. 24.06.2020 dotyczący dołączania załączników do wniosku o grant

Szanowni Państwo, w związku z licznymi głosami dotyczącymi problemów z zapisaniem załączników do wniosku o grant na platformie ePUAP - SUGERUJEMY UŻYWANIE PRZEGLĄDARKI FIREFOX lub EDGE.

 

Komunikat wyjaśniający do § 6 ust. 6 REGULAMINU REKRUTACJI I UDZIELANIA WSPARCIA Projektu Przyznawanie grantów na kapitał obrotowy - wsparcie utrzymania działalności w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności mikro i małych przedsiębiorstw w ramach RPO WO 2014-2020

Zapis § 6 ust. 6 Regulaminu dopuszcza możliwość uzupełnienia Wniosku o dofinansowanie poprzez złożenie przez Wnioskodawcę kilku odpowiedzi, o ile zostaną one złożone w terminie wyznaczonym przez Operatora w wezwaniu.

DLA KOGO JEST TO WSPARCIE?

- samozatrudnieni (liczone jako FTE = 1)

- mikroprzedsiębiorstwa (zatrudniające od 2 do 9 osób)

- małe firmy (zatrudniające od 10 do 49 osób)

Firmy te muszą mieć siedzibę , oddział lub miejsce prowadzenia działalności w woj. opolskim i działać co najmniej od 31 grudnia 2019 r.

Firmy te muszą udowodnić, że w czasie pandemii koronawirusa odnotowały co najmniej 30-procentowy spadek przychodów ze sprzedaży, spowodowany właśnie gospodarczymi skutkami pandemii Covid-19.

Firmy te muszą uzasadnić, że w związku wystąpieniem pandemii COVID-19 znalazły się w sytuacji nagłego niedoboru lub nawet braku płynności finansowej.

WYSOKOŚĆ GRANTU

Łączna pula pieniędzy dla przedsiębiorstw z woj. opolskiego przeznaczonych na bezzwrotne granty na ratowanie firm to 24 592 000,00 zł.

Jedna firma może dostać od 23,5 tys. zł (samozatrudnieni) do 164,7 tys. zł (mała firma zatrudniająca 49 osób). Dofinansowanie może wynieść nawet 100 proc.

 

O przyznaniu dofinansowania decydować będzie:

- to, czy firma odnotowała co najmniej 30-procentowy spadek przychodów ze sprzedaży spowodowany gospodarczymi skutkami pandemii Covid-19

(należy brać pod uwagę miesiące, w których wystąpiła pandemia - marzec, kwiecień maj; spadek przychodów ze sprzedaży należy przeliczać porównując miesiąc do miesiąca roku 2020 - np. marzec 2020 do lutego 2020; kwiecień 2020 do marca 2020 lub maj 2020 do kwietnia 2020; ALBO miesiąc bieżącego roku licząc od marca 2020 do analogicznego miesiąca roku ubiegłego - np. marzec 2020 do marca 2019 r., kwiecień 2020 do kwietnia 2019 r., maj 2020 do maja 2019 r.)

- to, czy znalazła się w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności finansowej

- kolejność zgłoszeń (data i godzina wpływu, na podstawie Urzędowego Potwierdzenia Odbioru – UPO – generowanego po złożeniu wniosku)

- to, czy firma spełnia kryteria formalne

- to, czy do wniosku zostaną dołączone WSZYSTKIE WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI

 

UWAGA! Tylko zaświadczenia z ZUS i US o niezaleganiu z płatnością podatków i składek na ubezpieczenie społeczne na 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania, można dostarczyć najpóźniej w dniu podpisania umowy. Pozostałe załączniki (lista poniżej) MUSZĄ BYĆ DOŁĄCZONE DO WNIOSKU W CHWILI JEGO SKŁADANIA. Jeśli nie będzie choć jednego z tych załączników, to wniosek ZOSTANIE ODRZUCONY i NIE BĘDZIE ROZPATRYWANY PO RAZ DRUGI.

OD KIEDY I GDZIE MOŻNA WNIOSKOWAĆ O GRANTY NA KAPITAŁ OBROTOWY?

Wnioski o wsparcie można składać TYLKO ONLINE (elektronicznie), od 25 czerwca od godz. 9:00, do Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ePUAP.

Uwaga! Wnioski złożone wcześniej, niż 25 czerwca o godz. 9:00, nie będą uwzględniane przy ocenie!

(Pamiętaj! Załóż Profil Zaufany i zarejestruj się na ePUAP zanim wypełnisz wniosek o grant!)

LISTA NIEZBĘDNYCH ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU

(dla MMP i firm powiązanych)

 

  1. Sprawozdania finansowe za rok 2018 i 2019 lub PIT 2018 i 2019
  2. Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach – dokument ZUS RCA/DRA - za 2018 i 2019 rok  - ostatni złożony przez Przedsiębiorcę do ZUS przed dniem złożenia wniosku o grant. (UWAGA!!!!! ZMIANA!!!!!)
  3. Zestawienie należności i zobowiązań wg. stanu na koniec miesiąca poprzedzającego dzień złożenia wniosku (wpisane w załącznik do wniosku).
  4. Wyciąg z rachunku bankowego za miesiąc poprzedzający dzień złożenia wniosku (dot. wszystkich kont bankowych związanych z prowadzoną działalnością firmy. Jeśli wniosek składany będzie w czerwcu - chodzi o wyciąg za miesiąc maj 2020 r.)
  5. Wyciąg z ksiąg rachunkowych (zestawienie obrotów i sald kont wynikowych za wybrany miesiąc roku 2019 i 2020) lub wyciąg z księgi przychodów i rozchodów lub wyciąg z ewidencji przychodów lub rachunki, paragony fiskalne, faktury – potwierdzające spadek obrotów o co najmniej 30 proc.
  6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19

POWYŻSZE ZAŁĄCZNIKI MUSZĄ ZOSTAĆ DOŁĄCZONE DO WNIOSKU W MOMENCIE JEGO SKŁADANIA! Jeśli nie zostaną złożone, wniosek zostanie odrzucony.

Zaświadczenie z ZUS i US o niezaleganiu z płatnością podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 31 grudnia 2019 roku lub na dzień udzielenia finansowania (zaświadczenia te mogą być dostarczone przez przedsiębiorcę do OCRG najpóźniej w dniu podpisania umowy).

 

UWAGA!!!

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami, pragniemy przypomnieć:

W Załączniku nr. 3 do Wniosku o dofinansowanie - Zestawienie niezapłaconych należności i zobowiązań ujmujemy wszelkie niezapłacone / nieuregulowane zobowiązania i należności, których termin płatności wypada od 1/03/2020 do dnia 31/05/2020 włącznie.

Termin płatności jest wyznacznikiem ujęcia danej pozycji w Tabeli.

Przyszłe wydatki, które planują Państwo sfinansować, a których termin płatności dotyczy okresu od 1 czerwca 2020 (lub wydatki przyszłe) wykazujemy w Tabeli VII Wniosku: Uzasadnienie zapotrzebowania na kapitał obrotowy w kontekście nagłego niedoboru lub braku płynności finansowej w wyniku wpływu koronawirusa Covid-19.

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ GRANT?

Dofinansowanie z grantu na kapitał obrotowy może zostać wykorzystane przez przedsiębiorcę np. na:

- koszty firmy związane z zatrudnieniem pracowników (wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia obowiązkowe)

- czynsz za wynajem lokali

- opłaty za media

- zakup towarów

- paliwo

- zakup materiałów niezbędnych do produkcji

- zakup usług niezbędnych do prowadzenia działalności (np. księgowych, prawnych)

- spłatę zobowiązań (np. rat leasingowych, kredytów)

- zobowiązania publiczno-prawne (podatki, opłaty)

 

Uwaga! Za pieniądze z grantu nie można kupić środków trwałych.

Uwaga! Przedsiębiorca musi prowadzić wyodrębnioną ewidencję księgową dla wydatków rozliczanych z przyznanego grantu!

WAŻNE

Pomoc przyznaną w ramach grantu można łączyć z innymi rodzajami wsparcia dla firm dostępnymi w ramach walki ze skutkami gospodarczymi z COVID, np. z subwencjami Polskiego Funduszu Rozwoju, umorzeniem składek ZUS czy dofinansowaniem do miejsc pracy z WUP. Ale tylko pod warunkiem, że nie dojdzie do podwójnego finansowania tych samych wydatków.

Uwaga! W ramach oceny przewidziana jest jednokrotna (tylko!) możliwość poprawy oczywistych omyłek i błędów (np. błędnie wpisana nazwa firmy, NIP, źle wyliczona liczba etatów, itp.). Jeśli po złożeniu przez przedsiębiorcę korekty wniosku okaże się, że wniosek ten nadal zawiera błędy, zostanie on odrzucony.

W uzasadnionych przypadkach w trakcie oceny wniosku, np. dotyczących powiązań kapitałowych czy osobowych przedsiębiorstwa, Wnioskodawca może zostać zobowiązany przez Operatora do dostarczenia dodatkowych dokumentów, wyjaśnień czy uzupełnień.

W kolejnych miesiącach po przyznaniu przedsiębiorcy grantu na kapitał obrotowy OCRG będzie kontrolować, czy działalność firmy, która dostanie taki grant, została utrzymana przez co najmniej tyle miesięcy od otrzymania wsparcia, na ile miesięcy przyznany był grant. Kontrola odbywać się będzie na podstawie dostępu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności (CEIDG) lub Krajowego rejestru Sądowego (KRS).

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.